Attēls

Konsultatīvā nodaļa darbojas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros 

Konsultatīvā nodaļa bez maksas sniedz konsultatīvo atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērniem ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām, bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem un valsts un pašvaldību speciālistiem darbam ar ģimenēm ar bērniem.

Konsultatīvā atbalsta veidi :

  • atbalsta programmu izstrāde bērniem ar uzvedības problēmām un rekomendāciju sagatavošana atbalsta sniedzējiem – bērna likumiskajiem pārstāvjiem (aprūpētājiem) un speciālistiem (izglītības iestāžu pedagogiem, atbalsta speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.), ko  veic multidisciplināra speciālistu komanda: sociālais darbinieks, klīniskais psihologs, psihiatrs, speciālais pedagogs, ģimenes psihoterapeits un atkarību profilakses speciālists.

 

Lai atbalsta programmu un rekomendāciju saturs atspoguļotu bērna un atbalsta sniedzēju vajadzības pirms to izstrādes Konsultatīvās nodaļas speciālisti organizē konsultāciju (līdz 3 stundām), kurā piedalās bērns un vismaz viens bērna likumiskais pārstāvis (aprūpētājs) vai izglītības iestādes pārstāvji. Atbilstoši Latvijas valdības un Slimību profilakses kontroles centra rekomendācijām, konsultācija notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes rīkus, vai klātienē - Konsultatīvajā nodaļā (Rīgā, Ventspils ielā 53). Piecu darba dienu laikā pēc konsultācijas norises, bērna likumiskajam pārstāvim (aprūpētājam) tiek nosūtīta bērna uzvedības korekciju veicinoša atbalsta programma, kurā ietverto rekomendāciju daļu saņem arī citi speciālisti atbilstoši savai lomai bērna uzvedības korekcijas procesā.

 

Lai pieteiktos atbalsta programmas izstrādei, bērna likumiskais pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv vai parakstītu dokumentu pa pastu nosūta uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002.

 

Lai pieteiktos atbalsta programmas izstrādei un rekomendāciju saņemšanai izglītības iestādes, kuras apmeklē bērns ar uzvedības problēmām un saskarsmes grūtībām, pedagogi un atbalsta speciālisti, izglītības iestādes vadītājs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv vai parakstītu dokumentu pa pastu nosūta uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002.

  • ģimenes psihoterapijas konsultāciju nodrošināšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā visos Latvijas reģionos. Katra ģimene ar bērniem, kas atrodas krīzes situācijā, var saņemt līdz divpadsmit bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultāciju stundām Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapijas speciālistu vadībā.

Par krīzes situācijām tiks uzskatītas:

  • nepārvaramas grūtības, kas pārsniedz ģimenes ierastos resursus un sarežģījuma pārvarēšanas mehānismus (piemēram, grūtības ar mentālo veselību, emocionālo pašregulāciju, bērnu attīstības krīzes, bērnu nespēja adaptēties jaunajā vidē);
  • stāvoklis pēc traumatiska notikuma (piemēram, sociāli ekonomiskie satricinājumi, tuva cilvēka nāve vai pašnāvība, pēkšņa invaliditāte, smagas slimības diagnozes uzstādīšana, izmaiņas nozīmīgās attiecībās, šķiršanās).

Ģimenes psihoterapijas konsultāciju mērķis ir sniegt ģimenes psihoemocionālajās vajadzībās balstītu atbalstu krīzes situācijā iespējami ātra emocionālā atvieglojuma sasniegšanai un iekšējā līdzsvara atjaunošanai.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas krīzes situācijā tiek nodrošinātas gan Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības piesaistīto psihoterapijas speciālistu prakses vietās, gan attālināti, izmantojot ģimenēm ērtus tiešsaites rīkus.

Svarīgi: pakalpojums netiks nodrošināts ģimenēm, kuras to ir izmantojušas 2021. un 2022. gadā!

Vēršam uzmanību, ka pakalpojuma ietvaros, ģimenes psihoterapijas speciālisti nesagatavos atzinumus un pārskatus.

Papildus informējam, ka ģimenes psihoterapijas speciālists varēs pārtraukt sadarbību ar ģimeni sekojošos gadījumos:

  • atkārtota neierašanās uz konsultāciju bez brīdinājuma;
  • plānota vai uzsākta tiesvedība par ar bērna aizgādību un saskarsmes tiesībām saistītu jautājumu risināšanai;
  • konsultāciju, terapeitisko mērķu sasniegšana nav iespējama bez otra bērna vecāka vai bāriņtiesas piekrišanas;
  • konsultāciju apmeklēšana notiek speciālistu uzdevumā, taču pakalpojuma saņēmējs nav motivēts;
  • vardarbība ģimenes locekļu starpā;
  • pakalpojuma saņēmējam ir psihiskas saslimšanas akūts stāvoklis/saasinājums.

Lai pieteiktos ģimenes psihoterapijas konsultācijām krīzes situācijā, ģimenes pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi konsultativaiscentrs@bti.gov.lv vai parakstītus dokumentus pa pastu nosūta uz adresi Ventspils iela 53, Rīga, LV 1002.

Konsultatīvās nodaļas kontaktinformācija: 67359129.

Konsultatīvās nodaļas darbinieku kontaktinformācija