logio

Lai sniegtu iespēju Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteiktajiem subjektiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, iespēju iegūt darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk - inspekcija) 2022. gada 30. martā un 2022. gada 29. aprīlī noslēdza divus līgumus ar Biedrību “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” par apmācību īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” noteiktajai kārtībai visos 5 (piecos) Latvijas reģionos.

Mācības tiks organizētas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom.us. Tās notiks gan profesionālās kvalifikācijas pilnveides (40 akadēmisko stundu apjomā), gan zināšanu pilnveides izglītības programmās (24 akadēmisko stundu apjomā).

Inspekcija plāno līdz 2022. gada 30. decembrim apmācīt 1141 (vienu tūkstoti vienu simtu četrdesmit vienu) Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteikto subjektu, kuram nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Apmācības tiks īstenotas gan Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, gan inspekcijas pamatbudžeta ietvaros.

Lai izvēlētos sev atbilstošāko mācību norises laiku, aicinām iepazīties ar Biedrības “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (turpmāk – Biedrība) mājaslapā pieejamo informāciju - https://lpmc.lv/ un pieteikties Jums ērtākajai mācību grupai vai arī neskaidrību gadījumā sazināties ar Biedrības pārstāvjiem pa tālruni – 29111659 vai e-pastā - lpmc@lpmc.lv.