Lai sniegtu iespēju iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai, pildot darba pienākumus, nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību, VBTAI ir izsludinājis iepirkumu Nr.VBTAI 2021/5.1-5/3/ESF „Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā”, kura mērķis ir nodrošināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteikto subjektu, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apmācību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” noteikto kārtību visos 5 (piecos) plānošanas reģionos (atbilstoši 2009. gada 5. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”, skat. https://likumi.lv/doc.php?id=191670).

VBTAI līdz 2021. gada beigām plāno apmācīt 899 (astoņi simti deviņdesmit deviņus) Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteiktos subjektus, kuriem nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Apmācības tiks īstenotas gan Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, gan pamatbudžeta ietvaros.