Jaunumi
Jauna sieviete ar paceltu īkšķi uz dzeltena fona

#teirdarbs

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz

Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta

Analītikas un metodikas nodaļas

galvenā inspektora civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis: Sniegt metodisko palīdzību un metodisko atbalstu bāriņtiesu darbības jomā, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi bāriņtiesu darbības jomā.

Galvenie amata pienākumi:

veidot metodiskos ieteikumus un vadlīnijas bāriņtiesām aizbildnības, aizgādnības, aizgādības, bērnu un aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos;

izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegt iesniedzējam atbildi;

analizēt situāciju bāriņtiesu darbības jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

organizēt un vadīt bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides seminārus un apmācības;         noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām, kā arī šo personu apvienībām par bāriņtiesu darbības jautājumiem.

Sīkāk: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/350459600