Vēršam bāriņtiesu darbinieku uzmanību, ka ar 2013.gada 1.janvārī spēkā stājušies visaptveroši grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā (turpmāk – Civillikums), kas tiešā viedā attiecināmi arī uz bāriņtiesas kompetenci un veicamajām darbībām. Tādējādi aicinām bāriņtiesas ļoti rūpīgi iepazīties ar jauninājumiem minētajā likumā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka analogi grozījumi Bāriņtiesu likumā un citos bāriņtiesu darbību regulējošajos normatīvajos aktos vēl nav stājušies spēkā (šobrīd grozījumi Bāriņtiesu likumā izskatīti Saeimā 1.lasījumā). Ievērojot minēto norādām, ka savas kompetences jomā, pieņemot lēmumus konkrētās lietu kategorijās, bāriņtiesām jāpiemēro jaunākā tiesību norma, proti, Civillikumā noteiktais, kā to nosaka Administratīvā procesa likuma 15.pants.

Papildus vēršam uzmanību, ka grozījumi Civillikumā paredz izmaiņas arī attiecībā uz atsevišķu jēdzienu terminoloģiju, piemēram, jautājumos par aizgādības tiesību izbeigšanos un aprobežošanu.

Civillikuma 203.pantā veikts grozījums pirmās daļas ievaddaļā vārdus „Bērna aprūpes tiesības vecākam tiek atņemtas” aizstājot ar vārdiem „Aizgādības tiesības vecākam tiek pārtrauktas”. Tādējādi Saskaņā ar Civillikuma 203.panta noteikto bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu, nevis aprūpes tiesību atņemšanu kā to noteica līdzšinējais regulējums.

Akcentējam, ka minētais neparedz izmaiņas pēc būtības bāriņtiesas veicamajās darbībās un kompetencē, risinot jautājumus par nepieciešamību bērnu šķirt no ģimenes vai viena vecāka, ja tiek konstatēti bērna tiesību un interešu pārkāpumi, kas noteikti Bāriņtiesu likuma 22.pantā, 23.pantā un Civillikuma 203.pantā, t.sk., bāriņtiesai pieņemot vienpersonisku lēmumu.