Mēnešalga:
1251 līdz 1390 EUR
Jurisprudence / Tieslietas
Atrašanās vieta:
Ventspils iela 53, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina konkursu uz
Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departamenta
Analītikas un metodikas nodaļas
galvenā inspektora civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz noteiktu laiku, līdz 2024.gada 5.jūnijam).Amata mērķis: Sniegt metodisko palīdzību un metodisko atbalstu bāriņtiesu darbības jomā, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi bāriņtiesu darbības jomā.

Galvenie amata pienākumi:
-    veidot metodiskos ieteikumus un vadlīnijas bāriņtiesām aizbildnības, aizgādnības, aizgādības, bērnu un aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos;
-    izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegt iesniedzējam atbildi;
-    analizēt situāciju bāriņtiesu darbības jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;
-    organizēt un vadīt bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides seminārus un apmācības;
-    noteiktos laikos un vietā pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas juridiskām un fiziskām personām, kā arī šo personu apvienībām par bāriņtiesu darbības jautājumiem.

Prasības pretendentiem:
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai tiesību zinātnēs;
-    vismaz 1 gada darba pieredze bāriņtiesu un/vai bērnu tiesību aizsardzības darbības jomā, pedagoģijā, medicīnā, sociālajā darbā, tiesību zinātnē vai psiholoģijā;
-    vismaz 1 gada darba pieredze valsts pārvaldē
-    apgūta Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību” noteiktā apmācību programma (vēlams);
-    teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
-    prasme veikt plašas informācijas strukturētu apkopošanu;
-    prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (MS Word un MS Excel, interneta pārlūkprogrammas, e-pasta programmas.

Mēs piedāvājam:
-    mēnešalgu no 1251 EUR līdz 1390 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;
-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    atbildīgu un interesantu darbu bērnu tiesību aizsardzības, bāriņtiesu un ārpusģimenes aprūpes     darbības jomā;
-    profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
-    iespēju dot savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu pilnveidē;
-    iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā;
-    elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
-    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2023. gada 2.aprīlim nosūtot uz e-pastu: atlase@lm.gov.lv ar norādi “VBTAI_AMN_GI_not_laiks” Tālr. uzziņām 67021628.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (praktiskais darbs) tiks organizēta klātienē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās. Lai apliecinātu savu personību, pirms praktiskā darba uzsākšanas Jums būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka konkursa trešā kārta (darba intervija) tiks organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.


Pretendentiem jāpiesakās līdz