Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi informatīvu metodisko materiālu apkopojumu – ROKASGRĀMATU BĀRIŅTIESĀM.

Rokasgrāmata izveidota, lai sekmētu vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā, nodrošinot, ka bāriņtiesas visus lēmumus un darbības konkrētu lietu ietvars vērtē no bērna vislabāko interešu perspektīvas.

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt bāriņtiesām metodisku atbalstu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības un sniedzot ieskatu bāriņtiesas darbībā dažādu situāciju, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, risināšanā.

Rokasgrāmata apkopo 21 metodiskos ieteikumus bāriņtiesām dažādos darbības aspektos. Rokasgrāmata sadalīta 4 sējumos, ai nodrošinātu tās ērtāku un pārskatāmāku lietošanu. Kā papildinājums rokasgrāmatai, pieejams metodiskais materiāls Bāriņtiesu prakses metodiskās vadlīnijas bērnu un aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzībā”.

2022. gada 6. decembrī pievienots metodiskais materiāls “Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par aizgādnības lietu jautājumiem”.

 

Rokasgrāmatas 1. sējumā apkopoti VBTAI metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par bērna aizgādības tiesību jautājumiem, sākot no vispārēja skaidrojuma par bērna tiesībām un labākajām interesēm, līdz detalizētam skaidrojumam par bāriņtiesas kompetenci gadījumos, kad risināms jautājums par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Šajā sējumā atrodams arī skaidrojums par bāriņtiesas darbību, sniedzot atzinumus pēc tiesas pieprasījuma, kā arī sniegti ieteikumi darbībai adopcijas jautājumos. Tāpat sniegts metodiskais skaidrojums par bāriņtiesas kompetenci, ja konstatēta vardarbība pret bērnu. Vienlaikus pieejams metodiskais materiāls par bāriņtiesas kompetenci lēmumu pieņemšanā attiecībā uz valsts sociālo pabalstu izmaksu bērna faktiskajam aprūpētājam un audzinātājam. Rokasgrāmatas 1.sējumu noslēdz metodiskie ieteikumi bāriņtiesām vecāku un bērnu domstarpību izšķiršanā.

Rokasgrāmatas 2. sējumā bāriņtiesām pieejami metodiskie ieteikumi bērnu ārpusģimenes aprūpes jautājumos. Gan par bērnam piemērotākā ārpusģimenes aprūpes veida izvēli, gan par bāriņtiesas darbībām, lai nodrošinātu ārpusģimenes aprūpē nodotā bērna tiesību un interešu aizsardzību. Izvērsts skaidrojums sniegts par ārpusģimenes aprūpē nodotā bērna saskarsmes tiesības nodrošināšanu ar vecākiem un citām tuvām personām. Tāpat pieejami ieteikumi bāriņtiesas darbībai lietās par bērna nodošanu citas personas aprūpē un viesģimenes statusa piešķiršanu.

Rokasgrāmatas 3. sējums veltīts bāriņtiesas un citu institūciju sadarbības aspektiem, it īpaši sadarbībai ar pašvaldības sociālo dienestu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem. Pieejams arī skaidrojums par sadarbību situācijās, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi. Savukārt Valsts robežsardzes un VBTAI sagatavotie ieteikumi sniedz skaidrojumu par pārstāvības nodrošināšanu nepilngadīgiem ārzemniekiem un patvēruma meklētājiem bez pavadības.

Rokasgrāmatas 4. sējums satur metodisko materiālu, kas var būt noderīgs bāriņtiesas kvalitatīvas darbības nodrošināšanai un dažādiem specifiskiem bāriņtiesas darbības jautājumiem. Rokasgrāmatā pieejams skaidrojums par bāriņtiesu paškontroles sistēmas izveidi, t.sk., paškontroles veidlapu paraugi. Tāpat sniegti metodiskie skaidrojumi, lai bāriņtiesas nodrošinātu atbilstošu apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai pieprasījumu sagatavošanu, kā arī precīzi aizpildītu oficiālās statistikas veidlapu paraugus.