Lai risinātu jautājumu par aizbildņa pienākumu pildīšanu ārpusģimenes aprūpē, konkrēti valsts sociālās aprūpes centros un uzlabotu starpinstitūciju sadarbības modeli saistībā ar bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu valsts sociālās aprūpes centros valsts finansētu pakalpojumu saņemšanai, Labklājības ministrija 2013. gada 4. jūnija vēstulē „Par aizbildņa pienākumu pildīšanu ārpusģimenes aprūpē” Nr.36-1-01/1299 ir norādījusi, ka turpmāk, ja ar bāriņtiesas lēmumu valsts sociālās aprūpes centrā ievietots bērns, bāriņtiesas lēmumi vienlaicīgi nosūtāmi gan attiecīgajam valsts sociālās aprūpes centam, gan Sociālās integrācijas valsts aģentūrai (turpmāk - Aģentūra).

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1 panta 4. punktu, kas nosaka, ka valsts finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem, un 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka Aģentūra koordinē valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, vēršam Jūsu uzmanību, ka bāriņtiesu lēmumi Aģentūrai nosūtāmi tikai gadījumos, kad kādā no valsts sociālās aprūpes centriem tiek ievietots bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns vecumā līdz diviem gadiem valsts finansētu pakalpojumu saņemšanai. Vienlaikus Aģentūra lūdz, nosūtot lēmumu, norādīt, valsts sociālās aprūpes centra un tā filiāles, kurā bērns ievietots, nosaukumu.