Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – inspekcija) rīcībā ir informācija, ka atsevišķas bāriņtiesas pieņēmušas lēmumus par ārvalstnieku atzīšanu par adoptētājiem, balstoties uz Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) izsniegtajām reģistrācijas apliecībām, kuras ir derīgas līdz 2099.gada 1.janvārim.

Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumu Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi” 6.punktā norādīta informācija, kāda iekļaujama pastāvīgās uzturēšanās apliecībā, kas cita starpā ietver arī ziņas par personas pilsonību un dzimumu, kā arī personas fotogrāfiju. Vēršam uzmanību, ka minētajās reģistrācijas apliecībās, uz kuru pamata bāriņtiesas pieņēma lēmumus par personu atzīšanu par adoptētājiem, šādas ziņas nav sniegtas. Respektīvi, attiecīgās reģistrācijas apliecības nepiešķir personām pastāvīgās uzturēšanas atļauju.

Iespējams, bāriņtiesām, saņemot personas iesniegumu un attiecīgos dokumentus ar lūgumu atzīt par adoptētāju, var radīt maldinošo iespaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, proti, 2099.gada 1.janvāris. Informējam, ka inspekcija sazinājās ar pārvaldi un noskaidroja, ka šāds derīguma termiņš tiek norādīts saistībā ar pārvaldes datu bāzes tehniskajiem iemesliem.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 57.panta pirmajā daļā noteikto attiecīgā bāriņtiesa ir tiesīga atzīt par adoptētāju tikai tādu personu, kas ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ārzemnieks, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā. Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.111 „Adopcijas kārtība” 42.punktā noteikto gadījumā, ja persona nav Latvijas pilsonis, nepilsonis vai ir ārzemnieks, kam nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā, tā ir uzskatāma par ārvalsts adoptētāju, kuras ģimenes izpētes materiālus sagatavo attiecīgās valsts kompetentās iestādes.

Ievērojot minēto, aicinām bāriņtiesas pārskatīt savā lietvedībā esošos lēmumus par personas atzīšanu par adoptētāju un, konstatējot šāda rakstura nepilnību, izvērtēt nepieciešamību atcelt minētos lēmumus (sīkāk par bāriņtiesas lēmumu atcelšanu skatīt metodiskos ieteikumus par lēmumu un sēdes protokolu izstrādi).

Gadījumā, ja bāriņtiesa konstatējusi šādu nepilnību, tomēr potenciālajiem adoptētājiem jau izsniegti norīkojumi, lai personīgi iepazītos ar bērnu, vai arī jau ir iesākts adopcijas process, lūdzam bāriņtiesu nekavējoties sazināties ar Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta adopcijas lietu speciālistiem un inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta inspektoriem, lai pārrunātu izveidojušos situāciju un rastu atbilstošu risinājumu, ievērojot bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Vienlaikus informējam, ka sarunā ar pārvaldi noskaidrots, ka bāriņtiesas, vēršoties ar attiecīgu lūgumu pārvaldē, var saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas paraugu. Ievērojot minēto, aicinām bāriņtiesas izmantot šādu iespēju, tādā veidā turpmāk nepieļaujot līdzīga rakstura nepilnības.

Apkopojot minēto, inspekcija aicina bāriņtiesas rūpīgi izvērtēt personas iesniegtos dokumentus atzīšanai par adoptētāju, īpašu uzmanību pievēršot pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, un neskaidrību gadījumā vērsties inspekcijā vai pārvaldē, tādējādi sekmējot bāriņtiesas likumīgu un godprātīgu darbību bērna interesēs.