Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka sakarā ar Iesniegumu likuma stāšanos spēkā 2008.gada 1.janvārī, spēku zaudējis likums „Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās". Saskaņā ar Iesniegumu likuma 3.panta piekto daļu iesniegumu un atbilžu reģistrācijas kārtību nosaka iestādes vadītājs. Ņemot vērā minēto, bāriņtiesas priekšsēdētājam ar rīkojumu jānosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti iesniegumi un sniegtas atbildes.

Ministrija iesaka saglabāt un turpināt reģistrēt iesniegumus iepriekš iekārtotajā iesniegumu reģistrācijas žurnālā vai elektroniski, ja ir izstrādāta attiecīga lietvedības datoru programma.