Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka 2014. gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums). Grozījumi minētā likuma 13. pantā paredz bāriņtiesai tiesības, iesaistoties vecāku domstarpību par nodokļa atvieglojumu piemērošanu izšķiršanā, pieņemt attiecīgu lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu konkrētam vecākam par apgādībā esošu bērnu.

Saskaņā ar likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktu par nepilngadīga bērna uzturēšanu nodokļa atvieglojumi ir paredzēti vienam no apgādniekiem.

Tā paša panta 3.1 un 3.2 punktā ir noteikti gadījumi, kad atvieglojumu piemēro konkrētam vecākam:

3.1 Atvieglojumu par tāda nepilngadīga bērna uzturēšanu, par kuru tiek veiktas uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus par šo bērnu.

3.2 Atvieglojumu par nepilngadīga bērna uzturēšanu piemēro tam nodokļa maksātājam, kuram uz vecāku vienošanās vai tiesas nolēmuma pamata ir nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība. Ja vecāki kopīgi īsteno aizgādību un savstarpēji nevar vienoties par to, kuram no viņiem pienākas atvieglojums par apgādībā esošu personu, atvieglojumu par apgādībā esošu personu piemēro tam nodokļu maksātājam — vecākam, kurš norādīts bāriņtiesas lēmuma par vecāku domstarpību izšķiršanu rezolutīvajā daļā.

 Inspekcija savas kompetences ietvaros norāda, ka tā kā domstarpības par nodokļa atvieglojuma piemērošanu izriet no aizgādības tiesībām (nodokli piemēro par apgādībā esošu bērnu, savukārt pienākums gādāt par bērna uzturēšanu izriet no Latvijas Republikas Civillikuma 177. pantā definētajām aprūpes un aizgādības tiesībām), tad vecāku domstarpības minētajā jautājumā izšķiramas saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 19. panta otro daļu - Bāriņtiesa izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

Bāriņtiesas lēmums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu konkrētam vecākam turpmāk būs par pamatu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumam atvieglojumu piemērošanai.