Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 49. panta pirmajā daļā noteiktajam, bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi, izņemot šā likuma 51. pantā minētos lēmumus, ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Līdz šim Latvijas normatīvie akti par bāriņtiesas lēmumu nepildīšanu neparedzēja nekādas sankcijas – ne administratīvi tiesiskas, ne krimināltiesiskas, kas savukārt nav veicinājis bāriņtiesu lēmumos noteiktā ievērošanu un, kā ir pierādījies praksē, apgrūtinājis bāriņtiesas funkciju bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā izpildi. Tādejādi normatīvajos aktos tika veiktas atbilstošas izmaiņas un 2011. gada 1. janvārī spēkā stājušies grozījumi Krimināllikumā, kas, cita starpā, paredzēja izteikt Krimināllikuma XVII nodaļas „Noziedzīgi nodarījumi pret ģimeni un nepilngadīgajiem” 168. pantu šādā redakcijā: par ļaunprātīgu izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības, aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, izpildes vai ļaunprātīgu šā nolēmuma nepildīšanu, vai ļaunprātīgu tā izpildes kavēšanu, soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.