LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: pasts@bm.gov.lv

Bāriņtiesu priekšsēdētājiem

Par bērnu tiesību ievērošanu

Francijas Republikā 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijā ir saņemta Latvijas vēstniecības Francijā (turpmāk - vēstniecība) vēstule par bērnu no Latvijas tiesību un interešu aizsardzību Francijas Republikā.

Vēstniecība informē, ka pēdējo gadu laikā ir ievērojami palielinājies to Latvijas bērnu skaits, kuru vecāki vai aizbildņi Latvijā pilnvaro Francijas Republikas pilsoņus uzņemt bērnus savās ģimenēs. Vēstniecība vērš uzmanību uz Francijas Ģimenes un sociālās palīdzības kodeksā noteikto, ka attiecīgā departamenta pārvalde (Conseil General) (turpmāk - pārvalde) ir atbildīga par jebkuras ārpus ģimenes esošas, nepilngadīgas personas atrašanos šī departamenta teritorijā un par nepilngadīgās personas interešu ievērošanu. Katras pārvaldes ietvaros darbojas Bērnu sociālās palīdzības dienests (Aide sociale a l'enfance), kas ir kompetentā iestāde bērnu tiesību kontroles jautājumos.

Vēstniecība vērš uzmanību uz nepieciešamību visos pilnvaru izsniegšanas gadījumos no bērnus uzņemošajām ģimenēm Francijas Republikā pieprasīt attiecīgās pārvaldes izdotu atļauju, kas ir apliecināta ar Apostille Francijas Apelācijas tiesā un tulkota latviski pie zvērināta tulka. Lūdzam bāriņtiesas turpmāk, izsniedzot pilnvaras, nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu.

 

Valsts sekretāre                                                                                     I.Zalpētere