Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) ir saņēmusi Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) sniegto skaidrojumu par Bāriņtiesu likuma 15. pantā noteikto amatu savienošanas ierobežojumu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 15. pantu bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa (turpmāk – 15. pants).

Ministrijas rīcībā ir informācija par situāciju, ka konkrētas pašvaldības bāriņtiesas locekle vienlaikus ir arī ģimenes krīzes centra vadītāja. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. pantā lietoto terminu skaidrojumu krīzes centrs ir sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām, savukārt sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

Ievērojot minēto, krīzes centrs nav uzskatāms par sociālo dienestu, tādējādi uz tā vadītāju vai darbiniekiem nav attiecināmi Bāriņtiesu likuma 15. pantā noteiktie ierobežojumi.

Tādējādi Bāriņtiesu likuma 15. panta noteiktais amatu savienošanas ierobežojums būtu piemērojams, ja attiecīgā ģimenes krīzes centra vadītāja papildu vadītāja pienākumiem veiktu arī Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pienākumus attiecīgā novada bāriņtiesas darbības teritorijā.

Vienlaikus Ministrija vērš uzmanību, ka, lai nenonāktu pie situācijām, kad bāriņtiesas loceklis var nonākt interešu vai ētiskas dabas konfliktā, gadījumos, kad amatu savienošanas kārtībā bāriņtiesas amatpersona ir iesaistīta vienas un tās pašas personas/ģimenes situācijas risināšanā (piemēram, kā ģimenes ārsts, kā krīzes centra darbinieks u.tml.), tad attiecīgajai bāriņtiesas amatpersonai būtu jāizvērtē konkrētā situācija un jāatstata sevi no lēmuma pieņemšanas lietā.

Ņemot vērā minēto, VBTAI aicina bāriņtiesas turpmākajā darbā ņemt vērā šos ieteikumus.