Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 984 “Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa apmācības programmas saturu un apmācības kārtību” 2. punktā noteikts, ka, lai iegūtu speciālās zināšanas par bāriņtiesas funkcijām, uzdevumiem, kompetenci, darba organizāciju, dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, bāriņtiesas darbinieks apgūst mācību programmu ne mazāk kā 150 stundu apjomā (no tām 70 % stundu - teorētiskās nodarbības un 30 % stundu - praktiskās nodarbības). Šo mācību programmas paraugu izstrādā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju apstiprina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieks.

Informējam, ka ar 2014. gada 22. septembra rīkojumu Nr. 1-1/423 inspekcijas priekšniece L. Rieksta-Riekstiņa  apstiprinājusi pilnveidoto mācību programmu 192 akadēmisko stundu apjomā.

 

Programma atrodama pielikumā.