2023. gada 1. aprīlī spēkā stājušies grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 35. pantā, papildinot minēto pantu ar 1.1 daļu, kas paredz, ka persona, kuru bāriņtiesa ir atzinusi par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai vai iecēlusi par aizbildni bērnam, apgūst mācību programmu aizbildņiem. Mācības aizbildņiem organizē šā likuma 36.1 panta otrajā daļā minētais ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs. Kārtību un termiņu, kādā apgūstama un saskaņojama aizbildņu mācību programma, prasības mācību programmas saturam un kritērijus tās izstrādei, kā arī izņēmuma gadījumus, kad personai nav nepieciešama mācību programmas apguve, nosaka Ministru kabinets.

2023. gada 28. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.147 “Noteikumi par aizbildņu mācību programmu”) nosaka kārtību un termiņu, kādā apgūstama un saskaņojama aizbildņu mācību programma (turpmāk – mācību programma), prasības mācību programmas saturam un kritērijus tās izstrādei, kā arī izņēmuma gadījumus, kad personai nav nepieciešama mācību programmas apguve.

Pielikumā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotais metodiskais skaidrojums par minēto normatīvo aktu prasībām attiecībā uz aizbildņu mācību programmu, bāriņtiesu un ārpusģimenes aprūpes atbalstu centru kompetenci aizbildņu mācību nodrošināšanā.