Lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesas veiktajām darbībām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu nodrošināšanā valstī, VBTAI ir izstrādājusi "Metodiskos ieteikumus bāriņtiesām par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvību".

Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.