logio

Lai sniegtu iespēju iegūt zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai, pildot darba pienākumus, nodrošinātu bērnu tiesību ievērošanu un aizsardzību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk - VBTAI) 2021. gada 13. maijā un 2021. gada 28. maijā noslēdza divus līgumus ar biedrību “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteikto subjektu, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apmācību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” noteikto kārtību visos 5 (piecos) plānošanas reģionos.

VBTAI līdz 2021. gada beigām plāno apmācīt 899 (astoņi simti deviņdesmit deviņus) Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteiktos subjektus, kuriem nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Speciālisti tiks apmācīti profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmās 40 akadēmisko stundu apjomā un zināšanu pilnveides izglītības programmās 24 akadēmisko stundu apjomā.

Apmācības tiks īstenotas gan Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, gan pamatbudžeta ietvaros.