Atbilstoši 2017. gada 20. jūnijā MK noteikumiem Nr.352 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību", Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim datu kopsavilkumu ievieto VBTAI mājas lapā sadaļā “Oficiālā bāriņtiesu statistika” un iesniedz tās kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē.