BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA MĀCĪBU PROGRAMMA 

Programmas adresāts:

bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis.

Programmas mērķis:

 • sniegt zināšanas par bāriņtiesas darbības principiem, bāriņtiesas funkcijām un kompetenci, tiesību aktiem, kas nosaka bāriņtiesas darbību;
 • sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes un iemaņas bāriņtiesas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
 • sniegt prasmes un iemaņas bāriņtiesas sēžu organizēšanā, kā arī pārstāvībai dažādu instanču tiesās;
 • sniegt zināšanas par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu valstī un normatīvajiem aktiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī starptautisko tiesību aktu piemērošanu bērnu tiesību aizsardzībā;  
 • sniegt ieskatu psiholoģijā un saskarsmē ar citām personām. 

Tematika ar laika sadali:

1. Bāriņtiesas funkcijas un darba organizācija.................... 19 stundas 

 • bāriņtiesas - pašvaldību izveidotas iestādes, to kompetence
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa darba stils un ētika;
 • lietvedība, dokumentu saņemšana un aprite bāriņtiesā:
  • vispārīgie lietvedības noteikumi (lietvedības procesa sastāvdaļas, dokumentu iedalījums, dokumenta juridiskais spēks, atvasinājumi, dokumentu noformēšana);
  • iesnieguma izskatīšana bāriņtiesā, pārbaudes lieta, indeksa un numura piešķiršana lietām saskaņā ar lietu nomenklatūru, lietu reģistri, arhīvs);
  • bāriņtiesas sēžu organizēšana, lietas dalībnieki, sēdes gaita, sēdes protokols, lēmums, sēdes atlikšana. 

2.Bērna aprūpes un aizgādības tiesības, to aprobežošana, atņemšana un atjaunošana. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības..................................................................................... 8 stundas

 • aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana;
 • aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana;
 • vecāku un bērna personiskās attiecības:
  • saskarsmes tiesības;
  • viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšana;
  • bāriņtiesas atzinumi saskarsmes tiesību un viena vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanai;
 • vecāku un bērna mantiskās attiecības:
  • vecāku koppārstāvība;
  • mantas pārvaldība. 

3. Riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērna audzināšanai un attīstībai .......... 8 stundas

 • riska ģimeņu raksturojums un sociālo problēmu analīze;
 • bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa profesionālās kompetences robežu - tiesību, pienākumu, uzdevumu noteikšana darbā ar riska ģimenēm;
 • riska ģimeņu riska faktoru novērtēšanas kritēriju teorētiskais izklāts un analīze, tai skaitā kritēriju izmantošana bāriņtiesas lēmumu pieņemšanas procesā;
 • bērna raksturojums un raksturīgāko riska faktoru noteikšana;
 • vardarbības vai pamešanas novārtā smaguma un ilglaicīguma izvērtēšana;
 • bērna aprūpētāja raksturojums un riska faktoru izvērtēšana;
 • sociālo gadījumu analīze, izmantojot riska faktoru novērtēšanas kritērijus. 

4. Aizbildnība un aizgādnība.................................................... 8 stundas

 • aizbildnības nodibināšana, aizbildnības pārvaldība, nepilngadīgā mantas pārvaldība, aizbildnības izbeigšanās;
 • aizgādņa iecelšana rīcībnespējīgai personai, aizgādņa tiesības un pienākumi;
 • aizgādņa iecelšana promesošas vai pazudušas personas mantai, aizgādņa tiesības un pienākumi. 

5. Audžuģimenes, bērna ievietošana audžuģimenē ..............  7 stundas

 • audžuģimenes statusa piešķiršana un atņemšana;
 • kārtība, kādā bērnu nodod audžuģimenei un izbeidz viņa uzturēšanos tajā;
 • bērna un audžuģimenes savstarpējās personiskās un mantiskās attiecības;
 • audžuģimenes finansēšanas kārtība.

6. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi, nodrošinot bērnam ārpusģimenes aprūpi....... 4 stundas

 • bāriņtiesas rīcība nodrošinot bērnam ārpusģimenes aprūpi bērnu sociālās aprūpes iestādē;
 • bērnu aprūpes iestādē esošo bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas nodrošināšana. 

7. Sociālās garantijas bārenim, bez vecāku gādības palikušajam bērnam un pilngadību sasniegušajam bērnam......................  3 stundas

 • normatīvie akti par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam;
 • sociālās garantijas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, nodrošinot ārpusģimenes aprūpi audžuģimenē;
 • sociālās garantijas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam, nodrošinot ārpusģimenes aprūpi sociālās aprūpes iestādē;
 • sociālās garantijas bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam sasniedzot pilngadību. 

8. Adopcija................................................................................. 6 stundas

 • bērna adopcija Latvijā;
 • bērna adopcija uz ārvalstīm;
 • bāriņtiesas kompetence un lēmumu pieņemšana;
 • adopcijas atcelšana;
 • pēcadopcijas uzraudzība. 

9. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība.......................................... 7 stundas 

 • Vardarbības veidi:
  • fiziskā vardarbība;
  • emocionālā vardarbība;
  • seksuālā vardarbība;
  • pamešana novārtā;
 • Vardarbības atpazīstamības pazīmes:
  • bērna izturēšanās un uzvedība;
  • savainojumi un to veidi;
  • bērna vajadzību nerespektēšanas iezīmes;
 • Palīdzības sniegšanas iespējas vardarbībā cietušiem bērniem:
  • starpinstitucionālā sadarbība (bāriņtiesa, sociālais dienests, bērnu aprūpes iestādes, nevalstiskās organizācijas u.c.). 

10. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos ............................................ 10 stundas

 • bērnu tiesību aizsardzības sistēmas darbības principi un sistēmas funkcionēšana;
 • valsts un pašvaldību iestādes, to loma bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanā;
 • valsts un pašvaldības iestāžu loma, veicot pasākumus pazudušo bērnu meklēšanā;
 • starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā:
  • konvencijas, starpvalstu līgumi bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

11. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi........................... 8 stundas

 • bērnu tiesības un pienākumi;
 • bērnu tiesību ierobežojumi;
 • bērnu vecāku tiesības un pienākumi attiecībā pret saviem bērniem. 

12. Lietu tiesības........................................................................ 4 stundas

 • lietu veidi;
 • valdījuma priekšmets, tā iegūšana, veidi, valdījuma aizsardzība;
 • īpašums, tā iegūšana, īpašuma tiesību izbeigšanās. Kopīpašums;
 • servitūti, ķīlas tiesības un reālnastas. 

13. Saistību tiesības.................................................................... 4 stundas

 • tiesiskie darījumi (dalībnieki, priekšmets, gribas izteikums un īstums, noslēgšana, sastāvdaļas, forma);
 • līgumi (līdzēji, līdzēju vienošanās, līguma priekšmets);
 • saistību tiesību izbeigšanās;
 • atsevišķi tiesiskie darījumi (dāvinājums, pirkums, maiņa). 

14. Mantojuma tiesības; palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība............................................................. 8 stundas

 • mantojuma tiesību vispārīgie jautājumi;
 • līgumiskā mantošana, testamentārā mantošana, likumiskā mantošana;
 • mantojuma atklāšanās un apsardzība;
 • mantojuma pieņemšana un atraidīšana;
 • neatraidāmie mantinieki;
 • inventāra tiesības izlietošana;
 • mantojuma saraksts un tā sastādīšana;
 • mantojuma prasība, mantojuma tiesību zaudēšana, mantojuma dalīšana
 • aizgādnība mantojumam (dibināšana, aizgādņa iecelšana, aizgādnības izbeigšana).

15. Civilprocesa pamati, civilās tiesvedības vispārīgie pamatnoteikumi......................................................................  11 stundas

 • prasības tiesvedībā:
  • lietas, kuras tiesa izskata prasības kārtībā;
  • prasības pieteikumu sagatavošana iesniegšanai tiesā;
  • prasības pieteikuma iesniegšana tiesā;
 • sevišķā tiesāšanas kārtība:
  • lietas, kuras izskata sevišķā tiesāšanās kārtībā;
  • pieteikumu sagatavošana iesniegšanai tiesā;
  • pieteikumu iesniegšana tiesā;
 • bāriņtiesu dalība tiesvedības procesos:
  • pušu, trešo personu, ieinteresēto personu tiesības un pienākumi;
  • pretprasības celšana;
 • tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas kārtība. 

16. Civilstāvokļa akti................................................................  6 stundas

 • bāriņtiesu sadarbība ar dzimtsarakstu iestādēm;
 • bērna dzimšanas reģistrācija;
 • bērna uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņa;
 • laulību vecuma samazināšana;
 • paternitātes atzīšana un noteikšana. 

17. Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana................................................................................... 12 stundas  

 • kas var izdarīt apliecinājumus;
 • apliecinājumu izdarīšanas laiks un vieta;
 • liecinieku klātbūtne personām, kuras nevar vai neprot rakstīt;
 • personas identitāte un rīcībspējas pārbaude;
 • pārstāvju  pilnvaru apjoms;
 • dokumenta juridiskais spēks;
 • par reģistriem un grāmatām;
 • valsts nodevas par apliecinājumu un citu funkciju pildīšanu;
 • ierobežojums izdarīt apliecinājumus;
 • pirkuma līguma būtiskās sastāvdaļas ;
 • dāvinājuma līguma būtiskās sastāvdaļas;
 • aizdevuma līguma būtiskās sastāvdaļas;
 • pilnvaras izgatavošana un apliecināšana, pilnvaru veidi, pilnvaras atsaukšana;
 • testamenta sastādīšana, pieņemšana glabāšanā, testamenta atsaukšana;
 • paraksta īstuma apliecināšana;
 • vienošanās par mantojuma vai kopīpašuma sadali, iesniegumi;
 • dokumentu norakstu un kopiju apliecināšana;
 • personu paziņojumi un apliecības par paziņojumu izsniegšana;
 • nostiprinājuma lūgumi, lūgumu formas, parakstu apliecināšana uz lūgumu;
 • pirmpirkuma tiesības. 

18. Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.........................................................  20 stundas

 • ģimenes psiholoģija:
  • ģimene - pamatvide bērna personības veidošanai;
  • raksturīgais emocionāli veselīgās un neveselīgās ģimenēs;
  • bērna vieta un statuss ģimenē;
  • bērna loma emocionāli neveselīgā ģimenē;
  • attīstības krīzes posmi, to radītās uzvedības un sociālās adaptācijas problēmas, to pārvarēšanas iespējas;
 • bērnu vecumposmu īpatnības, bērnu emocionālā, intelektuālā, garīgā un fiziskā attīstība:
  • sarunas veidošana ar bērnu;
  • bērnu un vecāku viedokļa noskaidrošana;
  • saskarsmes īpatnības ar bērniem, kas cietuši no vardarbības un saskarsmes īpatnības ar bērniem ar agresīvu uzvedību.

19. Publiskās runas pamatprincipi ......................................... 6 stundas

 • uzrunas un runas veidošana: tēmas, mērķu, uzdevumu noteikšana;
 • kā sagatavot sevi pirms uzstāšanās, kontakts ar klausītāju, iztēles vingrinājumi, iekšējais monologs, žestu valoda;
 • runas tehnika un individuālo īpatnību noteikšana;
 • publiskā runa, runas uztveres psiholoģiskie aspekti, personība un valoda, telpa un laiks. 

Kursa norise:

kursa ilgums 159 stundas, no kurām 70% notiek  teorētiskās nodarbības un  30% - praktiskās nodarbības. 

Pasniedzēji:

mācību kursu vada lektori, kuriem ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība attiecīgajā jomā, teorētiskās zināšanas bāriņtiesu darbības jautājumos un praktiskās iemaņas bāriņtiesu darbā.

Dalībnieku skaits:

maksimālais skaits grupā - 25 dalībnieki. 

Metodes:

lekcijas, diskusijas, darbs grupās, gadījumu analīze, lomu spēles, praktiskie darbi.

Mācību kursa noslēguma dokuments:

mācību kursa dalībnieki, kuri apmeklējuši 90% kursa nodarbību un ir sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par mācību programmas apgūšanu.