Vēršam bāriņtiesu uzmanību, ka 2013. gada 4. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – likums). Grozījumi likumā pilnveido bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanas mehānismu, kā arī novērš likuma nepilnības.

Informējam, ka cita starpā likumā paplašināta emocionālās vardarbības definīcija, nosakot, ka emocionālā vardarbība pret bērnu var izpausties arī kā vardarbīga izturēšanās pret tuvinieku bērna klātbūtnē; pilnveidota fiziskās vardarbības definīcija.

 Lai nodrošinātu vienveidīgu praksi un to, ka psihologa atzinums par psiholoģiskās izpētes rezultātiem tiesai, bāriņtiesai, policijai un prokuratūrai lietās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, ir kvalitatīvs, kā arī ņemot vērā ārvalstīs pastāvošo praksi, ka atzinumus sniedz psihologi, kuriem ir atbilstoša izglītība un pieredze atzinumu sniegšanā supervizoru uzraudzībā, likumā noteikta psihologa atzinumā norādāmā informācija, kā arī psihologam nepieciešamā kvalifikācija atzinuma sniegšanai.

Likumā pilnveidots regulējums attiecībā uz samaksu par bērnu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.

Ņemot vērā to, ka nav lietderīgi katru gadu no jauna piešķirt viesģimenes statusu, likums precizē gadījumus, kad bāriņtiesai ir jāpieņem lēmums par viesģimenes statusa atņemšanu vai izbeigšanu.

Likumā noteikts vecāku vai personas, kuras aprūpē bērns nodots, pienākums sava prombūtnes laikā nodrošināt uzraudzību bērnam līdz 7 gadu vecumam, ko nodrošinās uzticama persona vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs. Tiek precizēts, ka uz bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un tā darbiniekiem ir attiecināmi likuma 72.pantā noteiktie ierobežojumi un likumisko pārstāvju tiesības iepazīties ar dokumentāciju, kas apliecina šo prasību izpildi.

  Likumā iekļauts paplašināts to personu loks, kurām ir nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tāpat kā līdz šim, tie ir speciālisti, kuri izskata lietas, saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, vienlaikus, atbilstoši ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijām, vienlaikus likumā tika iekļauti citu profesiju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar bērniem un var laicīgi pamanīt un novērst bērnu tiesību pārkāpumus, piemēram, vardarbību pret bērnu.

Likumā veikti arī citi grozījumi. Ievērojot minēto, inspekcija aicina bāriņtiesas iepazīties ar visiem grozījumiem minētajā likumā.