starpt aicin ut
apmacibu projekts - dec. 2022

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Labklājības ministriju

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus pasākuma 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros”

īsteno projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis

Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kompetences stiprināšana un darba efektivitātes paaugstināšana, kā arī bērna likumisko pārstāvju un audžuģimeņu līdzdalības un atbildības veicināšana bērnu tiesību aizsardzībā.

Galvenās darbības

 • Bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto speciālistu profesionālās kompetences pilnveide, tai skaitā:
  • bērna atbalsta speciālista profesionālās kompetences pilnveides programmas un tās metodoloģijas izstrāde un aprobācija;
  • sākotnējo un kārtējo profesionālās kompetences pilnveides programmu un to mācību metodoloģiju izstrāde un pilnveide speciālistiem, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu;
  • speciālistu apmācība;
  • izvērtējuma veikšana, lai noteiktu risinājumu speciālistu, kas pilnveidojuši profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā, reģistra izstrādei;
 • Bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmas izstrāde;
 • Bāriņtiesu likuma komentāru izstrāde;
 • Supervīzijas bāriņtiesu amatpersonām;
 • Speciālistu un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Projekta mērķgrupa

 • Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie speciālisti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • Bērna atbalsta speciālisti;
 • Bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes.

Sadarbības partneris

Valsts administrācijas skola

 

Projekta ieviešanas laiks un budžets

Projektu tiek īstenots no 2022. gada 17. oktobra līdz 2029. gada 31. decembrim

Kopējās izmaksas: 3 045 000 EUR

No Eiropas Sociālā fonda Plus: 2 588 250 EUR

No Valsts budžeta: 456 750 EUR

Kontaktpersona:

Rita Paršova

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas

Kompetenču pilnveides nodaļas vadītāja

tālrunis 29465760, e-pasts: rita.parsova@bti.gov.lv