Bāriņtiesas nosaukums

Adrese

Telefona numurs

E-pasta adrese

Baltinavas novada bāriņtiesa

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV - 4594

64 563 411

barintiesa@baltinava.lv

Balvu novada bāriņtiesa (Balvu pilsēta; Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils; Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagasti)

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV - 4501

64 522 973; 64 522 978; 26 618 771

barintiesa@balvi.lv

Ciblas novada bāriņtiesa (Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Zvirgzdenes pagasti)

Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV - 5709

65 729 027

cibla.borintisa@inbox.lv

Dagdas novada bāriņtiesa (Andrupene, Andzeļi, Asūne, Bērziņi, Dagda, Ezernieki, Konstantinova, Ķepova, Svariņi, Šķaune)

Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674

65 681 713

barintiesa@dagda.lv

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa

Raiņa iela 27, Daugavpils, LV - 5401

65 424 453

barintiesa@daugavpils.lv

Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesa (Kalkūnes, Lauceses, Medumu, Sventes, teritoriālās vienības)

Ķieģeļu iela 4, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV - 5449

65 440 834

barintiesa@kalkuni.lv

Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa (Līksnas, Kalupes, Nīcgale, Vaboles pag.)

Daugavas iela 10a, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV - 5456

65 471 011

valdis.miltins@liksna.lv

Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesa (Naujenes, Biķernieku teritoriālās vienības)

Skolas iela 6, Naujene, Daugavpils novads, LV - 5462

65 476 856

barintiesa@naujene.lv

Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa (Demenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības)

Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV - 5470

65 471 249

barintiesa@skrudaliena.lv

Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa (Ambeļu, Dubnas, Maļinovas, un Višķu teritoriālās vienības)

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV - 5481

65 449 070

barintiesa@viski.lv

Ilūkstes novada bāriņtiesa (Ilūkstes, Subates pilsētas, Pilskalnes, Šēderes, Bebrenes, Dvietes, Eglaines pagasti)

Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV - 5447

65 462 066

barintiesa@ilukste.lv

Kārsavas novada bāriņtiesa (Kārsavas pilsēta un Goliševas, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagasti)

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

28 686 146

barintiesa@karsava.lv

Krāslavas novada bāriņtiesa (Krāslava un Aulejas, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasti)

Grāfa Plātera iela 6, Krāslavas pilsēta, Krāslavas novads, LV - 5601

65 623 319

barintiesa@kraslava.lv

Līvānu novada bāriņtiesa (Līvānu pilsēta, Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasti)

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,  LV - 5316

65 307 271

marija.jansone@livani.lv

Ludzas novada bāriņtiesa (Ludzas pilsēta, Brigu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu, Rundēnu pagasti)

Raiņa iela 16A (12. kabinets), Ludza, Ludzas novads, LV - 5701

65 707 076

btiesa@ludzaspils.lv 

Preiļu novada bāriņtiesa (Aglonas, Preiļu, Aizkalnes, Saunas Pelēču pagasti un Preiļu pilsēta)

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV - 5301

65 322 106

barintiesa@preili.lv

Rēzeknes bāriņtiesa

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV - 4601

64 607 653; 64 607 654; 25 415 523

barintiesa@rezekne.lv

Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa (Audriņu, Bērzgales, Gaigalavas, Dricānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Strūžānu un Vērēmu pagasti)

“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4615

64 640 644

barintiesa.dricani@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa (Čornajas, Feimaņu, Griškānu, Kaunatas, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Ozolaines, Pušas, Silmalas un Stoļerovas pagasti)

Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630

64 631 509

barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv

Riebiņu novada bāriņtiesa (Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts un Stabulnieku pagasts)

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326

65 392 654; 22 453 617 

marite.bogdanova@riebini.lv

Rugāju novada bāriņtiesa (Rugāju un Lazdukalna pagasti)

Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV - 4570

26 667 258

barintiesa@rugaji.lv 

Vārkavas novada bāriņtiesa (Vārkavas, Tārgales, Rožupes)

Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas novads, LV - 5335

20 384 632

barintiesa@varkava.lv

Viļakas novada bāriņtiesa (Viļaka, Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagasti)

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV - 4583

64 507 211

barintiesa@vilaka.lv

Viļānu novada bāriņtiesa (Viļāni, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasti)

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650

64 628 034

barintiesa@vilani.lv

Zilupes novada bāriņtiesa (Zilupe, Lauderi, Zaļesje, Pasiene)

Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV - 5751

65 707 314

zilupesbarintiesa@inbox.lv