Saskaņā ar plānoto šī gada marta beigās tiks pabeigtas pirmreizējas pārbaudes visās Latvijas bāriņtiesās. 2007.gadā kopā bāriņtiesās veiktas 297 pārbaudes (salīdzinoši - 2006.gadā veiktas 188 pārbaudes), tai skaitā atkārtotās pārbaudes veiktas 54 bāriņtiesās. Kopumā pārbaudīta 8421 bāriņtiesas lietvedībā esošā lieta (2006.gadā pārbaudītas 5255 lietas).

Aktīvi veicot pārbaudes bāriņtiesās un par to rezultātiem informējot attiecīgās pašvaldības, ir novērsta situācija, ka bāriņtiesas locekļi strādā bez atalgojuma, kas 2006. gadā bija 37 pašvaldībās.

Būtiskākās nepilnības kopumā, kas konstatētas bāriņtiesu darbā un kas var ietekmēt bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību ievērošanas nodrošināšanu ir :

  • atsevišķos gadījumos nepietiekama izpratne un spēja sasaistīt teoriju ar praktiskajiem gadījumiem, risinot jautājumus, kas skar bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību ievērošanu;
  • vardarbības ģimenē savlaicīga atpazīšana;
  • nepietiekams vai arī neprofesionāls pašvaldības sociālā darba speciālista darbā ar ģimenēm un bērniem darbs;
  • nepietiekama sadarbība starp bāriņtiesu un pašvaldības sociālā darba speciālistu darbā ar ģimenēm un bērniem.

Novērots, ka bāriņtiesās, kurās vismaz reizi ir veikta pārbaude un sniegti ieteikumi darba uzlabošanai uz vietas, darbs ir uzlabojies, ko atzīst arī atsevišķu pašvaldību vadītāji un bāriņtiesu priekšsēdētāji.

Ņemot vērā pārbaužu rezultātus, pārbaudes bāriņtiesās tiks turpinātas, kā arī tiek plānotas tēmas 2008.gada zināšanu pilnveides semināriem bāriņtiesu priekšsēdētājiem, kā, piemēram:

  • veiksmīgas sadarbības starp bāriņtiesu un pašvaldības sociālā darba speciālistu darbā ar ģimenēm un bērniem priekšnosacījumi;
  • bāriņtiesu darba organizācija pēc administratīvi teritoriālās reformas,
  • u.c.