Ziņas par iestādi

Drukāt

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk − inspekcija) izveidota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra rīkojumu Nr.755 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija” izveidošanu”. Inspekcijas darbība sākta 2005. gada 1. decembrī.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.1. pantu inspekcija uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Inspekcijas funkcijas un uzdevumi

 

Inspekcija ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā. Inspekcijas funkcijas un uzdevumus nosaka 2005. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” (turpmāk – nolikums).

 

Inspekcijai ir šādas funkcijas:

·         uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošu normatīvo aktu ievērošanu;

·         analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         nodrošināt uzticības tālruņa darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         sniegt ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, lai nodrošinātu un pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību;

·         sadarboties ar valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām, kā arī nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         veikt citas bērnu tiesību aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

Lai izpildītu noteiktās funkcijas, inspekcija veic šādus uzdevumus:

·         pamatojoties uz privātpersonu, valsts vai pašvaldības institūciju iesniegtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas, pārbauda jebkuras valsts vai pašvaldības institūcijas, nevalstiskas organizācijas vai citas fiziskas vai juridiskas personas darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā un sastāda pārbaudes aktu par konstatētajiem faktiem;

·         pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, sniedz ieteikumus pārkāpumu novēršanai;

·         nodrošina administratīvo pārkāpumu lietvedību;

·         organizē inspekcijas inspektoru, uzticības tālruņa darbības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku un bērnu tiesību aizsardzības pašvaldību speciālistu mācības;

·         sniedz konsultācijas un psiholoģisko atbalstu bērniem krīzes situācijās;

·         apkopo statistikas datus un pārbaužu rezultātā iegūto informāciju par bērnu tiesību ievērošanu un sniedz priekšlikumus Labklājības ministrijai situācijas uzlabošanai;

·         informē sabiedrību par inspekcijas darbību, bērnu tiesībām un pienākumiem un citiem aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         sadarbojas ar ārvalstu publiskās pārvaldes institūcijām, starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, to ekspertiem un pārstāvjiem;

·         izstrādā un sniedz Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā;

·         veic citus ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma un bērnu tiesību aizsardzību regulējošu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli saistītus uzdevumus.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.08.2016