Sabiedrības līdzdalība

Drukāt

Sadarbība ar SO “Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība”

Tā kā Latvijā jau vairākus gadus par aktuālu problēmu kļuvusi bērnu pazušana, tad koordinētas bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas funkcija, palīdzības un atbalsta nodrošināšana pazudušo bērnu tuviniekiem, kā arī preventīvu pasākumu realizēšana 2007.gadā tika atzīta par ļoti nozīmīgu, nepieciešamu ieguldījumu minētās problemātikas risināšanā.

Tāpēc 2007.gada 14.jūnijā inspekcija, Valsts policija un SO „Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība” parakstīja vienošanos par sadarbību savstarpēja atbalsta sniegšanai bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanā. Minētā vienošanās paredz, ka inspekcija, sadarbojoties ar Valsts policiju un Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību, informē sabiedrību, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas, tai skaitā budžeta iespēju ietvaros izgatavojot informatīvos materiālus par bezvēsts pazudušo un klaiņojošo bērnu meklēšanu, atbalsta iespējām, kā arī par bērnu aizsardzību no noziedzīgiem nodarījumiem.

Vienošanās arī nosaka, ka inspekcija nodrošina profesionālas psihologa neklātienes konsultācijas bezvēsts pazudušo bērnu radiniekiem, draugiem un tuviniekiem, izmantojot inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni, kā arī nodrošina profesionāla psihologa klātienes konsultācijas bezvēsts pazudušo bērnu radiniekiem, draugiem un tuviniekiem.

Sadarbības ietvaros 2007.gadā tika plānots un arī realizēts darbs pie sabiedrības informēšanas par bērnu drošības jautājumiem. Laika posmā no septembra līdz novembrim tika realizēta informatīva sociālā kampaņa par bērnu drošību ārpus mājām „Stopēt bīstami”. Kampaņas laikā uzrunāti gan bērni, gan viņu vecāki visā Latvijā, informējot tos par situācijām, kurās bērniem potenciāli draud lielākas briesmas, kā arī piedāvāti praktiski padomi, kā rīkoties, ja viņi nokļuvuši draudīgā situācijā.

Vairāk informācijas par minēto NVO:

sabiedriskā organizācija “Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība” – www.pazudis.lv

Informatīvi izglītojošu pasākumu organizēšana sadarbībā ar NVO

Ik gadu inspekcija realizē informatīvi izglītojošās aktivitātes atzīmējot 1.jūnija Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kā arī rudenī, atzīmējot skolas gaitu atsākšanu ar Drošības dienu pasākumiem. Inspekcija šos pasākumus organizē sadarbībā ar dažādām nevalstiskajām organizācijām.

2007.gadā atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kopumā inspekcijas rosināti pasākumi notika vairāk nekā 100 Latvijas pilsētās un pagastos. Lielu bērnu un pieaugušo uzmanību ieguva aktivitātes Rīgā, Strēlnieku laukumā, kur inspekcija kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Rīgas pašvaldības policiju, Latvijas Sarkano Krustu, centru pret vardarbību „Dardedzi” un Latvijas Skautu un Gaidu centrālo organizāciju ieinteresēja bērnus gan pārrunām par drošības jautājumiem, kas ir īpaši aktuāli vasaras brīvlaikā, kā arī bērniem bija iespēja iesaistīties dažādās aktivitātes – bērni kāpelēja pa ugunsdzēsēju auto, sēdās pie policijas mašīnu stūres, mācījās sniegt pirmo medicīnisko palīdzību u.c.

Vairāk informācijas par minētajām NVO:

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” – www.redcross.lv

Centrs pret vardarbību “Dardedze” – www.centrsdardedze.lv

Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija – www.skauti.lv

Savukārt ikgadējo Drošības dienu ietvaros 2007. gadā inspekcija organizēja plašu informatīvu sociālo kampaņu par drošību ārpus mājām „Stopēt bīstami”, kas realizēta sadarbībā ar Valsts policiju un Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrību. Kampaņas laikā skolēni un viņu vecāki tiek informēti par dažādiem bērna drošības aspektiem, īpašu uzmanību veltot vienam no visaktuālākajiem pārvietošanās veidiem skolēnu vidū – stopēšanai, tās riskiem un bīstamībai. Kā liecina Valsts policijas un inspekcijas reidi uz ielām, ik gadu līdz ar mācību gada sākumu, liela daļa stopētāju ir tieši skolēni, kas šādā veidā mēro ceļu no skolas uz mājām. Kāds to dara naudas taupīšanas nolūkos, kāds – meklējot piedzīvojumus un izklaidi.

Ņemot vērā stopēšanas izplatības apmērus, kā arī publiskajā telpā izskanējušos izklaides materiālus, kuros stopēšana aizvien tiek pasniegta kā interesanta izklaide un piedzīvojumiem bagāts pasākums, kampaņa nepretendēja uz to, ka stopēšana tiks izskausta pavisam. Kampaņa tika rīkota ar mērķi:

- informēt bērnus un pusaudžus par stopēšanas riskiem un bīstamību, uzsverot, ka stopēšanu varētu izvēlēties tikai kā absolūti galējo līdzekli nokļūšanai vēlamajā vietā;

- sniegt ieteikumus, kā padarīt stopēšanu iespējami drošāku;

- darīt zināmu, kur griezties bērna pazušanas gadījumā;

- stāstīt par citiem apdraudējumiem un veicamajiem drošības pasākumiem ārpus mājām, īpašu uzsvaru liekot uz praktiskiem padomiem, kā aizsargāt sevi.

Kampaņas „Stopēt bīstami” ietvaros skolēnu informēšanā tika iesaistīti arī citu institūciju pārstāvji, kuri regulāri apmeklē skolas un tiekas ar skolēniem – pašvaldības policija, pašvaldību bērnu tiesību speciālisti, izglītības iestāžu pārstāvji, ārpusģimenes aprūpes iestādes, izglītības pārvaldes, tādējādi aptverot iespējami plašu bērnu un vecāku skaitu. Vienlaicīgi bija iespēja lielāku uzmanību veltīt tam, lai informācija tiktu izplatīta mazās grupās – tiekoties ar skolēniem atsevišķās klasēs, nevis informējot visus vienā zālē.

Kampaņas laikā skolēni arī aizpildīja anketu, ar kuras starpniecību kampaņas ietvaros tika apzināti bērnu un pusaudžu izplatītākie stopēšanas iemesli un pieredze. Sadarbībā ar humora un satīras žurnālu „Dadzis” tika organizēts skolēnu karikatūru konkurss „Stopēt bīstami”. Skolēniem tika izdalīti arī informatīvie materiāli – bukleti, Скачать готовый интернет магазин на PHP kurā apkopoti praktiski padomi, kā šo nedrošo pārvietošanās veidu stopēšanu, padarīt iespējami drošāku. Vēl skolēni saņēma arī uzlīmes, uz kurām bija kontaktinformācija, kur zvanīt, ja nepieciešama palīdzība. Skolās, vilcienos un pašvaldību iestādēs tika izvietoti plakāti bērniem un vecākiem par stopēšanas bīstamību. Tika izveidota un pārraidīta arī radioreklāma.

Vairāk informācijas par minēto NVO:

sabiedriskā organizācija “Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība” – www.pazudis.lv

Sadarbība ar vecāku biedrību “Pro Futuro”

Pašreizējais regulējums normatīvajos aktos bērniem ar mācīšanās grūtībām pieļauj izglītības iestādēm licencēt un akreditēt speciālās izglītības programmas, kā arī paredzēt kompensatoro pasākumu pielietošanu valsts pārbaudes darbos. Tomēr normatīvie akti nenosaka izglītības iestādēm pienākumu organizēt šādas izglītības programmas, nedz arī pienākumu piemērot kompensatoros mehānismus. Līdz ar to šobrīd izglītības iestādēs bērniem ar mācīšanās grūtībām, tai skaitā disleksiju, netiek nodrošināti kompensatorie pasākumi, kas ļautu viņiem kvalitatīvi iegūt izglītību.

Inspekcija, sadarbojoties ar vecāku biedrības „Pro Futuro” disleksijas atbalsta grupu, 2007.gadā organizēja attiecīgās jomas ekspertu diskusiju, kuras rezultātā tika apkopoti vēl vairākas nepilnības normatīvajos aktos attiecībā uz kompensatoro pasākumu nodrošināšanu bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Secināts, ka paralēli izglītības procesa regulējošo normatīvo aktu izmaiņām ir nepieciešamas veikt izmaiņas arī normatīvajos aktos, kas regulē pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu. Izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu bērniem, kuriem pedagoģiski medicīniskā komisija konstatē mācīšanās grūtības, tiktu sagatavoti kvalitatīvi ieteikumi turpmākā izglītības procesa nodrošināšanai, un kuri palīdzētu gan bērnu vecākiem, gan pedagogiem organizēt kvalitatīvu mācību procesu.

Savukārt izglītības iestādēm būtu nepieciešams noteikt par pienākumu realizēt pedagoģiski medicīnisko komisiju izstrādātos ieteikumus un nodrošinātu bērniem iespēju iegūt izglītību atbilstoši viņu spējām.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšlikums Izglītības un zinātnes ministrijai ir izveidot šādu sistēmu, kurā:

· komisija novērtē bērna vajadzības un sniedz ieteikumus nepieciešamo kompensatoro pasākumu veikšanai;

· skolas ņem vērā un nodrošina komisijas sniegto atzinumu;

· IZM nodrošina nepieciešamo finansējumu.

Vairāk informācijas par minēto NVO:

Biedrība “Pro Futuro” – www.disleksija.lv
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020