Kas ir kustība Draudzīga māja

09.07.2010Drukāt
Kas ir kustība Draudzīga māja?

Kustības „Draudzīga māja” misija ir pilnveidot bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādes psihosociālo vidi, lai attiecības starp audzēkņiem, darbiniekiem un iestādes administrāciju tiktu veidotas savstarpējā cieņā un sadarbībā.

 

Galvenie mērķi:

·        uzlabot audzēkņu, darbinieku un iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību;

·        pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības risku mazināšanai iestādēs.

 

Lai būtu iespējams precīzāk saprast un noteikt to, kā bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādi padarīt iespējamu draudzīgāku tās audzēkņiem un personālam, esam izstrādājuši virkni nosacījumu, ar kuriem varat iepazīties turpmākajā tekstā.

 

Iestādes attīstības joma

Ko nozīmē „Draudzīga māja” (kritēriji)

Rādītāji, kas apliecina, ka iestāde ir draudzīga (indikatori*)

Bērnu nama vide

*      Iestādē ir labvēlīga, atbalstoša un uz savstarpējo sapratni balstīta psihosociālā vide, kas iespējami pilnvērtīgi aizstāj bērniem mājas un sagatavo viņus patstāvīgajai dzīvei.

 

*      Iestāde regulāri noskaidro bērnu viedokli par psihosocioālo vidi (piemēram, aptaujas, anketas, konkursi, diskusijas, fokusgrupas u.c.).

*      Iestādē ir izstrādāta kārtība konfliktu risināšanai (piemēram, tiek izmantota mediācija (samierināšana)).

*      Iestāde izmanto iespējas organizēt mediācijas apmācību saviem darbiniekiem.

*      Bērni, darbinieki un administrācija brīvprātīgi iesaistās bērnu nama pasākumos, kas vērsti uz sadarbības veicināšanu un labvēlīgu savstarpējo attiecību veidošanu.

*      Iestādē ir radīti apstākļi, kas veicina bērnu vienlīdzību, neatkarīgi no viņu izcelsmes, izglītības un citām atšķirībām.

*      Bērnu nama personāls ir informēts par iespējām bērniem nodrošināt nepieciešamo palīdzību un atbalstu.

*      Iestādē ir pieejama informācija par bērniem aktuāliem jautājumiem, iekļaujot bērnu viedokli (piemēram, iestādes avīze, mājas lapa, informācijas/ziņojuma dēlis).

*      Iestādē darbojas bērnu iniciatīvas grupa, kas aktīvi iesaistās projekta darbā (noskaidrota anonīmas anketēšanas rezultātā).

*      Iestāde rīko pasākumus/ aktivitātes, kas vērsti uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

*      Iestāde gatavo bērnus patstāvīgās dzīves uzsākšanai, piesaistot viesģimenes, rīkojot pieredzes apmaiņas pasākumus u.tml.

*      Iestāde darbā ar bērniem aktīvi izmanto „pozitīvo līderu” resursu no vienaudžu vidus.

*      Iestāde iespēju robežās veicina bērnu komunikāciju ar radiniekiem.

Kopsavilkums

Audzēkņu vajadzībām un interesēm piemērota, labvēlīga, atbalstoša un uz savstarpējo sapratni veidota vide, kurā esošie audzēkņi tiek pilnvērtīgi sagatavoti patstāvīgajai dzīvei.

 

Darbinieku tēls

*      Darbinieks iesaista bērnus iestādes dzīvē un veicina draudzīgas vides veidošanu.

*      Darbinieks audzēkņiem ir padomdevējs.

*      Darbinieks palīdz bērniem risināt viņu problēmas un konfliktus, māca bērniem uzņemties atbildību un veido pozitīvu attieksmi.

*      Darbinieks darbā ar bērniem izmanto individuālu pieeju.

*      Viss iestādes personāls strādā kā vienota komanda.

*      Audzēkņu viedokļa uzklausīšana.

*      Darbinieki piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos.

*      Darbinieki piedalās bērnu rīkotajos pasākumos.

*      Iestādē tiek rīkotas darbinieku -audzēkņu diskusijas.

*      Iestādē ir radīta sistēma, kuras ietvaros darbinieki motivē bērnus iesaistīties neformālās izglītības un interešu izglītības aktivitātēs.

Kopsavilkums

Bērnu nama personāla darba metodes ir atbalstošas

 

Bērnu nama audzēkņa

tēls

*      Audzēkņi pret bērnu nama personālu izturas ar cieņu.

*      Audzēkņi ir atvērti, pret citiem bērniem izturas ar cieņu un nenostāda sevi augstāk par pārējiem.

*      Audzēkņi prot izteikt savu viedokli.

*      Audzēkņi zina un ievēro savas tiesības un pienākumus.

*      Audzēkņi aktīvi piedalās iestādes iekšējā dzīvē.

*      Audzēknis jūtas piederīgs savam bērnu namam.

*      Audzēknis iestādē jūtas droši un brīvi.

*      Audzēkņi ir pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem, mācību un attīstības darbu.

 

*      Iestādes administrācija veic audzēkņu aptauju, lai noteiktu viņu atvērtību, to, vai bērni pret citiem bērniem izturas ar cieņu, vai viņi jūtas piederīgs savam bērnu namam u.tml.

*      Audzēkņi ievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

 

Kopsavilkums

Audzēknis jūtas piederīgs bērnu namam un izturas ar cieņu pret citiem bērniem, personālu un sabiedrību kopumā.

 

Savstarpēja sadarbība un līdzdalība

*      Lai veiksmīgi un efektīvi realizētu „Draudzīgas mājas” kustību, ir izveidots efektīvs sadarbības modelis starp iestādi un bērniem.

*      Visas iesaistītās puses – darbinieki, administrācija, bērni uzņemas atbildību par veicamajiem pasākumiem draudzīgas mājas pilnveidošanā.

*      Tiek rīkoti kopīgie pasākumi ar mērķi uzlabot un stiprināt sadarbību.

*      Izstrādātas dažādas sadarbības formas, ietverot kopīgas tikšanās, kurās bērni ar darbiniekiem var dalīties savās vīzijās un idejās.

 

*      1 reizi gadā bērnu nams organizē pieredzes, ideju, priekšlikumu un vīziju par iestādes attīstību apmaiņas semināru, kurā piedalās personāls, audzēkņi, pašvaldību un citu iesaistīto institūciju pārstāvji.

*      Iestādē izstrādāts sadarbības modelis, kura ietvaros visas ieinteresētās puses var paust savu viedokli, stiprināt savstarpējo sadarbību, apspriest ar skolas dzīvi saistītus jautājumus, piemēram, brīvā laika pavadīšanas iespējas, mācību procesa koordināciju, radušās problēmas skolā u.tml.

*      Administrācija ir nozīmējusi atbildīgās personas par konkrēto pasākumu izpildi bērniem draudzīgas iestādes pilnveidošanā.

*      Audzēkņu disciplīnas pārkāpumu skaitam (atsevišķiem gadījumiem, nevis masveida) tendence samazināties.

*      Notiek pasākumi ar citu draudzīgo iestāžu audzēkņiem.

*      Pašvaldība iespēju robežās nodrošina atbalstu un iesaistās kustības aktivitātēs.

*      Bērnu namā ir izstrādāts sadarbības modelis un rīcības shēmas gadījumiem, kur nepieciešama sadarbība ar sociālā dienesta, bāriņtiesas, tiesībsargājošajām institūcijām un citu iestāžu speciālistiem. 

*      Iestāde par bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, ir informējusi sociālo dienestu un/vai bāriņtiesu vai citas kompetentās iestādes. Šāda informēšana ir fiksēta dokumentāli.

*      Administrācija tiesiskās audzināšanas un likumpārkāpumu novēršanas jautājumos sadarbojas ar tiesībsargājošām institūcijām.

 

Kopsavilkums

Bērnu nams ir izstrādājis sadarbības modeli un rīcības shēmas gadījumiem, ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem vai ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi.

 

 

______

* Viens indikators var vienlaikus apliecināt vairāku kritēriju ievērošanu.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2019