Metodiskie ieteikumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi informatīvu metodisko materiālu apkopojumu – ROKASGRĀMATU BĀRIŅTIESĀM.

 

Rokasgrāmata izveidota, lai sekmētu vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā, nodrošinot, ka bāriņtiesas visus lēmumus un darbības konkrētu lietu ietvars vērtē no bērna vislabāko interešu perspektīvas.

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt bāriņtiesām metodisku atbalstu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības un sniedzot ieskatu bāriņtiesas darbībā dažādu situāciju, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, risināšanā.

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi metodiskos ieteikumus par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un iespējamo pārvietošanu.

 

Lai iepazītos par metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi vadlīnijas par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanas atcelšanu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam.

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesu darbā piekritības jautājumā lietās par aizgādņa iecelšanu, sagatavojusi vadlīnijas bāriņtiesām

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi vadlīnijas bāriņtiesām par gadījumiem, kad aizbildnis adoptē savu aizbilstamo, jo ir novērota atšķirīga bāriņtiesu prakse par nepieciešamību nodot bērnu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā.

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Ar ieteikumiem bāriņtiesām par bāriņtiesu ikgadējā valsts statistikas pārskata aizpildīšanu iespējams iepazīties, lejuplādējot pielikumā esošo dokumentu.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem potenciālajiem ārpusģimenes aprūpes veicējiem mācību procesa nodrošināšanā, labklājības ministre ar 2019. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 19 “Par aizbildņa apmācības programmas parauga apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunu aizbildņa mācību programmas paraugu. Rīkojums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī. Vienlaikus ar minēto rīkojumu ir atzīts par spēku zaudējušu bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojums Nr. 1-9.1/14 “Aizbildņa apmācības programma”.

 

Informējam, ka pašvaldības, kuras nodrošina aizbildņu apmācību programmas atbilstoši bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojumam Nr. 1.9.1/14 “Aizbildņa apmācību programma”, var turpināt aizbildņa apmācības atbilstoši šīm programmām, bet ne ilgāk par 2019. gada 1. oktobri.

 

Piedāvājam iepazīties ar "Aizbildņu apmācības programmu".

 

Lai iepazītos ar detalizētu informāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

2018. gada 1. jūlijā spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 355 “Ārpusģimenes atbalsta centra noteikumi”.

 

Labklājības ministrija ir izstrādājusi un savā mājas lapā publicējusi metodiskos materiālus, tostarp arī metodisko materiālu bāriņtiesām par sadarbību ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu jomā.

 

Ar metodiskajiem materiāliem visi interesenti var iepazīties šeit: http://www.lm.gov.lv/lv/nozares-politika/berni-un-gimene/4-noderiga-informacija

 

Lai iepazītos ar metodisko materiālu "Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par Administratīvā procesa likuma 14.1 un 37.panta piemērošanu praksē", lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk – VBTAI) ir saņēmusi Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) sniegto skaidrojumu par Bāriņtiesu likuma 15. pantā noteikto amatu savienošanas ierobežojumu.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 22.10.2019