Metodiskie ieteikumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir izstrādājusi informatīvu metodisko materiālu apkopojumu – ROKASGRĀMATU BĀRIŅTIESĀM.

 

Rokasgrāmata izveidota, lai sekmētu vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā, nodrošinot, ka bāriņtiesas visus lēmumus un darbības konkrētu lietu ietvars vērtē no bērna vislabāko interešu perspektīvas.

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt bāriņtiesām metodisku atbalstu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības un sniedzot ieskatu bāriņtiesas darbībā dažādu situāciju, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, risināšanā.

 

 

Pielikumā atrodami metodiskie ieteikumi "Bāriņtiesu darbība ārkārtējās situācijas laikā".

Lai bāriņtiesa pārskatāmi varētu pārliecināties par veiktajām darbībām no brīža, kad pieņemts lēmums par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem līdz lēmuma par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu vai lēmuma par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai pieņemšanai, inspekcija aicina bāriņtiesas izmantot pielikumā esošo veidlapu “Pārskats par bāriņtiesas veiktajām darbībām”.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu bāriņtiesas darbību un sekmētu pilnvērtīgu bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanu, VBTAI aicina bāriņtiesas ieviest bāriņtiesā iekšējo kvalitātes kontroles sistēmu, kuras viena no sastāvdaļām ir bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu paškontrole.

 

Pielikumā atrodamas pašvērtējuma veidlapas un detalizētāka informācija par pašvērtējuma veikšanu.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesas veiktajām darbībām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu nodrošināšanā valstī, VBTAI ir izstrādājusi "Metodiskos ieteikumus bāriņtiesām par bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvību".

 

Lai iepazītos ar metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu. 

Lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesas veiktajām darbībām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu nodrošināšanā valstī, VBTAI ir izstrādājusi lietošanai veidlapas bāriņtiesu kompetencē esošajos jautājumos.

Veidlapu paraugi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi" prasībām.

 

Bāriņtiesas darbā izmantojamās veidlapas lūdzam skatīt pielikumos.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir sagatavojusi metodiskos ieteikumus par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un iespējamo pārvietošanu.

 

Lai iepazītos par metodiskajiem ieteikumiem, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sagatavojusi vadlīnijas par personisku attiecību un tiešu kontaktu uzturēšanas tiesību ierobežošanas atcelšanu ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam.

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesu darbā piekritības jautājumā lietās par aizgādņa iecelšanu, sagatavojusi vadlīnijas bāriņtiesām

Lai iepazītos ar vadlīnijām, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem potenciālajiem ārpusģimenes aprūpes veicējiem mācību procesa nodrošināšanā, labklājības ministre ar 2019. gada 21. februāra rīkojumu Nr. 19 “Par aizbildņa apmācības programmas parauga apstiprināšanu” ir apstiprinājusi jaunu aizbildņa mācību programmas paraugu. Rīkojums stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī. Vienlaikus ar minēto rīkojumu ir atzīts par spēku zaudējušu bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojums Nr. 1-9.1/14 “Aizbildņa apmācības programma”.

 

Informējam, ka pašvaldības, kuras nodrošina aizbildņu apmācību programmas atbilstoši bērnu un ģimenes lietu ministra 2005. gada 26. aprīļa rīkojumam Nr. 1.9.1/14 “Aizbildņa apmācību programma”, var turpināt aizbildņa apmācības atbilstoši šīm programmām, bet ne ilgāk par 2019. gada 1. oktobri.

 

Piedāvājam iepazīties ar "Aizbildņu apmācības programmu".

 

Lai iepazītos ar detalizētu informāciju, lūdzam lejuplādēt pielikumu.

 




Meklēšana



Jūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi














Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.11.2020