Bāriņtiesu adreses

Drukāt
Latgales reģions

Bāriņtiesas nosaukums Adrese Telefona numurs E-pasta adrese
Aglonas novada bāriņtiesa (Aglonas, Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasti) Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas novads, LV - 5304

 26 156 238

valentina.krivane@aglona.lv
Baltinavas novada bāriņtiesa Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV - 4594 64 563 411 barintiesa@baltinava.lv
Balvu novada bāriņtiesa (Balvu pilsēta; Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils; Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas pagasti) Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV - 4501 64 522 973; 64 522 978 barintiesa.balvi@inbox.lv; barintiesa@balvi.lv
Ciblas novada bāriņtiesa (Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Zvirgzdenes pagasti) Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV - 5709 65 729 027 cibla.borintisa@inbox.lv
Dagdas novada bāriņtiesa (Andrupene, Andzeļi, Asūne, Bērziņi, Dagda, Ezernieki, Konstantinova, Ķepova, Svariņi, Šķaune) Daugavpils iela 8, Dagda, Dagdas novads, LV - 5674 65 681 713 barintiesa@dagda.lv
Daugavpils pilsētas bāriņtiesa Raiņa iela 27, Daugavpils, LV - 5401 65 424 453 barintiesa@daugavpils.lv
Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesa (Kalkūnes, Lauceses, Medumu, Sventes, teritoriālās vienības) Ķieģeļu iela 4, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV - 5449 65 440 834 barintiesa@kalkuni.lv
Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa (Līksnas, Kalupes, Nīcgale, Vaboles pag.) Daugavas iela 10a, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV - 5456 65 471 011 valdis.miltins@liksna.lv
Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesa (Naujenes, Biķernieku teritoriālās vienības) Skolas iela 6, Naujene, Daugavpils novads, LV - 5462 65 476 856 barintiesa@naujene.lv
Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa (Demenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas teritoriālās vienības) Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV - 5470 65 471 249 barintiesa@skrudaliena.lv
Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa (Ambeļu, Dubnas, Maļinovas, un Višķu teritoriālās vienības) Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV - 5481 65 449 070 barintiesa@viski.lv
Ilūkstes novada bāriņtiesa (Ilūkstes, Subates pilsētas, Pilskalnes, Šēderes, Bebrenes, Dvietes, Eglaines pagasti) Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV - 5447 65 462 066 barintiesa@ilukste.lv
Kārsavas novada bāriņtiesa (Kārsavas pilsēta un Goliševas, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu, Salnavas pagasti) Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717 28 686 146 barintiesa@karsava.lv
Krāslavas novada bāriņtiesa (Krāslava un Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagasti) Grāfa Plātera iela 6, Krāslavas pilsēta, Krāslavas novads, LV - 5601 65 623 319 barintiesa@kraslava.lv
Līvānu novada bāriņtiesa (Līvānu pilsēta, Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasti) Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,  LV - 5316 65 307 271 marija.jansone@livani.lv
Ludzas novada bāriņtiesa (Ludzas pilsēta, Brigu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu, Rundēnu pagasti) Raiņa iela 16 (111.kabinets), Ludza, Ludzas novads, LV - 5701 65 707 076 btiesa@ludzaspils.lv 
Preiļu novada bāriņtiesa (Preiļu, Aizkalnes, Saunas Pelēču pagasti un Preiļu pilsēta) Aglonas iela 1a, Preiļi, LV - 5301 65 322 106 barintiesa@preili.lv
Rēzeknes bāriņtiesa Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV - 4601 64 607 654 aija.mejere@rezekne.lv
Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesa (Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Dricānu un Strūžānu pagasti) Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4618 64 644 539 barintiesa.gaigalava@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesa (Kaunatas, Mākoņkalna, Čornajas, Stoļerovas un Griškānu pagasti) Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4622 64 667 001 barintiesa.kaunata@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa (Maltas, Pušas, Silmalas, Feimaņu un Lūznavas pagasti) Skolas iela 4, Malta, Rēzeknes novads, LV - 4630 64 631 509 barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesa (Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, Kantinieku un Audriņu pagasti) “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4633 64 640 231 barintiesa.ozolaine@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesa (Vērēmu, Lendžu, Bērzgales, Nautrēnu un Ilzeskalna pagasti) J.Zvīdra iela 3A-2, Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4647 64 611 192 barintiesa.veremi@rezeknesnovads.lv
Riebiņu novada bāriņtiesa (Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts un Stabulnieku pagasts) Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326 65 392 654; 22 453 617  marite.bogdanova@riebini.lv
Rugāju novada bāriņtiesa (Rugāju un Lazdukalna pagasti) Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV - 4570 26 667 258 barintiesa@rugaji.lv 
Vārkavas novada bāriņtiesa (Vārkavas, Tārgales, Rožupes) Skolas iela 5, Vecvārkava, Vārkavas novads, LV - 5335 20 384 632 barintiesa@varkava.lv
Viļakas novada bāriņtiesa (Viļaka, Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagasti) Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV - 4583 64 507 211 barintiesa@vilaka.lv
Viļānu novada bāriņtiesa (Viļāni, Viļānu, Dekšāres, Sokolku pagasti) Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650 64 628 034 barintiesa@vilani.lv
Zilupes novada bāriņtiesa (Zilupe, Lauderi, Zaļesje, Pasiene) Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV - 5751 65 707 314 zilupesbarintiesa@inbox.lv
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.04.2019