Pašvērtējums

08.09.2015

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmo daļu, bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās tādās iestādēs, kurās uzturas bērni, šo iestāžu vadītāji un darbinieki, bērnu pasākumu un tādu pasākumu organizatori, kuros piedalās bērni, personas, kuras minētajās iestādēs un pasākumos veic brīvprātīgo darbu vai saskaņā ar šīm iestādēm noslēgto vienošanos sniedz pakalpojumu, ir atbildīgas par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā, lai viņam tiktu sniegti kvalificēti pakalpojumi un ievērotas citas viņa tiesības.

01.09.2015

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 29. novembra noteikumu Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” 3.1. apakšpunktu, regulāri pārbauda bērnu personisko un mantisko interešu nodrošināšanu visās ārpusģimenes aprūpes institūcijās. Minēto pārbaužu laikā izlases kārtībā tiek pārbaudītas ārpusģimenes aprūpes institūcijā dzīvojošo bērnu personas lietas, pievēršot uzmanību, vai attiecīgās institūcijas vadītājs un speciālisti ievēro normatīvo aktu prasības bērnu personisko un mantisko interešu nodrošināšanā, piemēram, Ministru kabineta 2003. gada 3. jūnija noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Pamatojoties uz pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem/trūkumiem, inspekcija ir uzdevusi/ieteikusi tos novērst.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 16.01.2021