Publiskie iepirkumi

12.02.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai."

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/4

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Lēmums u līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI 2018/1-18/1 "Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana".

Ar dokumentiem var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

06.02.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi""

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/3

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

17.01.2018

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana"

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/1

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

08.01.2018

Iepirkums VBTAI 2018/1-18/2 beidzies bez rezultāta.

Pēc iepirkuma nolikuma aktualizēšanas tiks izsludināts atkārtots iepirkums.

 

 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkumu "Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai."

 

Iepirkuma identifikācijas VBTAI 2018/1-18/2

 

 

Ar detalizētu informāciju lūdzam iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

 

Jautājums:

Jautājums saistībā ar auto nomas iepirkumu nr. VBTAI 2018/1-18/2.

Jautājums ir saistībā ar piegādes laiku prasītajai automašīnai. Lūgums paskaidrot, kā, Jūsuprāt,būs iespējams piegādāt automašīnu jau 22.01.2018, ja konkursa iesniegšanas datums ir 19.01.2018, kas ir piektdiena.

Ņemot vērā iepriekšēju pieredzi saistībā ar auto nomas iepirkumiem, tad līguma parakstīšana pēc rezultātu paziņošanas parasti ievelkas ne mazāk kā  nedēļu, jo vienmēr pirms parakstīšanas līgumus ir jāsaskaņo un tikai pēc saskaņošanas notiek līgumu parakstīšana, līdz ar ko nebūs pamata uz kā būs iespējams Jūs nodrošināt ar prasīto automašīnu vai aizvietošanas automašīnu līdz tiek piegādāta prasītā automašīna.

 

Atbilde:

Saistībā ar Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka to automašīnu, ko piedāvāsiet nomai uz 36 mēnešiem Jūs varēsiet piegādāt ar 2018.gada 1.februāri, līdz tam brīdim būs jānodrošina  līdzvērtīga maiņas automašīna. Piekrītam, ka termiņš ir īss un saspringts, bet tas ir arī pretendenta administratīvās kapacitātes jautājums. Vēršam Jūsu uzmanību, ka šis ir Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktais iepirkums, atvēršana ir plānota 19.janvārī no rīta, izvērtēšanu ir plānots veikt 19.janvārī, līdz ar to, nav nekādu problēmu informēt pretendentus par pieņemto lēmumu pat 19.janvārī. Mūsu izsludinātajam iepirkumam ir pievienots līguma projekts, kurā tiks iekļauti tikai pretendenta rekvizīti, cena un līgumam tiks pievienotas jau iepirkumā pretendentu iesniegto dokumentu kopijas, tamdēļ, kā norādiet, līguma saskaņošanai nav nepieciešama nedēļa, bet būtībā, tas nav pat vienas darba dienas jautājums.

Protams, ja  izvērtēšana aizkavējas un līguma noslēgšana netiek veikta, kā plānots, bez noslēgta līguma automašīna nebūs jāpiegādā.

 

11.12.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkuma procedūru „Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VBTAI 2017/1-18/7. 

 

Ar iepirkuma procedūras nolikumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.

Lēmums, ziņojums un līgums par iepirkumu ar identifikācijas Nr. VBTAI2017/5.8-7/2/ESF “Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā”.

Ar lēmumu, ziņojumu un līgumu var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.

25.09.2017

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludina iepirkuma procedūru „Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VBTAI 2017/5.8-7/2/ESF. 

 

 

 

Jautājums: kur ir pieejamas iepirkuma procedūras nolikumā minētās metodoloģijas

 

Atbilde: apmācību programmas un metodoloģijas ir pieejamas elektroniski lejupielādei Pasūtītāja mājas lapā: http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/izglitibas_programmu_paraugi_specialo_zinasanu_bernu_tiesibu_aizsardzibas_joma_apguvei/

 

 

Jautājumi:

 

Vēlamies noskaidrot jautājumus par nolikuma punktiem:

2.3.1. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pozitīva pieredze speciālistu apmācību organizēšanā un vadīšanā ar vismaz 550 apmācību dalībniekiem viena noslēgtā līguma ietvaros.

 

Sakiet  lūdzu vai terminu „speciālistu apmācība” ir domāta pasūtītāja personāla apmācība?

 

2.3.4. Apmācību programmām jābūt saskaņotām ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 10.punktā noteiktajām prasībām (pretendents piedāvājumā norāda, kādas programmas ir saskaņotas un  datumu, kad programmas saskaņotas).

 

MK noteikumu Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzībasjomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 10.punktā ir minēts, ka programma jāsaskaņo ar VBTAI.

Kāda ir saskaņošanas kārtība un termiņi?

 

Atbildes:

 

 

1)      iepirkuma procedūras 2.3.1.punkts nenosaka, kādas jomas speciālistu apmācības pieredze tiek pieprasīta, atbilstoša ir jebkuras jomas 550 speciālistu apmācības pieredze viena līguma ietvaros, kas veikta pēdējos 3 gados līdz  piedāvājumu iesniegšanas beigām;

 

2)      izstrādātās izglītības programmas un pasniedzēju sarakstu saskaņo ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” (turpmāk – noteikumi) noteiktajai kārtībai un termiņiem. Izsludinātās iepirkuma procedūras laikā saskaņošanai iesniegtie iesniegumi tiek izskatīti pēc iespējas īsākā termiņā.  Izskatīšanas termiņš galvenokārt ir atkarīgs no sagatavoto izglītības programmu un pasniedzēju pilnīgas atbilstības noteikumu prasībām un ar Labklājības ministra 2017.gada 19.septembrī ar rīkojumu nr.81 apstiprinātajiem apmācību programmu paraugiem un pasūtītāja mājas lapā saitē

http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/izglitibas_programmu_paraugi_specialo_zinasanu_bernu_tiesibu_aizsardzibas_joma_apguvei/?doc=4855&page=  pievienotajām metodikām.

 

 

Jautājums:

 

Vēlamies precizējošu informāciju par Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VBTAI 2017/5.8-7/2/ESF nolikuma punktu:

2.3.2. Pretendents ir saņēmis un pievienojis piedāvājumam vismaz divas pozitīvas atsauksmes par speciālistu apmācību par iepirkuma nolikuma 2.3.1.punktā minēto apmācību organizēšanu un vadīšanu. 

 

Vai prasītās divas atsauksmes var būt viena un tā paša noslēgtā līguma ietvaros, kas apliecina 2.3.1. punkta izpildi, vai tomēr atsauksmēm jābūt par 2 dažādiem līgumiem, no kuriem katrs apliecina speciālistu apmācību organizēšanā un vadīšanā ar vismaz 550 apmācību dalībniekiem?

 

Atbilde:

 

Iepirkuma procedūras nolikuma  2.3.2 . punkts nosaka, ka jāiesniedz 2 pozitīvas atsauksmes, kas apliecina nolikuma 2.3.1.punktā prasīto pieredzi no diviem dažādiem pasūtītājiem par divu dažādu līgumu izpildi (vai no viena pasūtītāja par divu dažādu līgumu izpildi), jo pasūtītājs par viena līguma izpildi var dot atsauksmi vienu reizi, respektīvi, ja tā ir pozitīva, tad tā ir pozitīva vienu reizi, neatkarīgi no izsniegto kopiju skaita.
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 02.07.2020