Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2019. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par nedzīvojamo telpu nomu 18.novembra ielā 16, Rēzeknē

 

 

 

SIA “Rēzeknes meža rūpniecības sabiedrība”

Nomas maksa mēnesī 113,19

31.12.2022.

Sludinājums par iespēju pieteikties publicēts Valsts nekustamie īpašumi mājas lapā 07.01.2019, līgums noslēgts 30.01.2019. Nr. 1-16/2.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Cēsīs

 

 

 

SIA “Merits”

471,07

22.02.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 29.01.2019. Nr.5.8-6/477, līgums noslēgts 07.02.2019.

Nr. 1-16/3.

Līgums par preses un portālu klippingu  un sociālo tīklu monitoringu

 

 

 

SIA “LETA”

1927,58

31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.02.2019. Nr.16/644, līgums noslēgts 19.02.2019.

Nr. 1-16/4.

Līgums par personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Baltijas Ekonomikas izpētes centrs”

1614,00

18.03.2019. ar iespēju līgumu pagarināt līdz 31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.02.2019. Nr.1-6/645, līgums noslēgts 18.03.2019.

Nr. 1-16/6.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Daugavpilī

 

 

 

SIA “Belkanto”

485,95

04.04.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.03.2019. Nr.5.8-6/1166, līgums noslēgts 25.03.2019.

Nr. 1-16/7.

Līgums par pakalpojumu sniegšanu reģionālajam semināram “Izaicinājumi, risinājumi un sadarbība darbā ar bērniem ar uzvedības problēmām”, kas tiek organizēts Liepājā

 

 

 

SIA “Miko Liepāja”

431,57

25.04.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.03.2019. Nr.5.8-6/1167, līgums noslēgts 25.03.2019.

Nr. 1-16/8.

Līgums par supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanu ar mērķi nodrošināt psiholoģisko un atbalstu krīzes intervences komandas un EK projekta “SIC Latvia “Net-Safe” III”aktivitāšu izpildē iesaistītajiem speciālistiem

 

 

 

Ilona Krone

Vienas stundas cena 70,00

31.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 25.03.2019. Nr.1-6/1407, līgums noslēgts 21.02.2019.

Nr. 1-16/11.

Līgums par telpu nomu Ventspils ielā 53, Rīgā

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

1557,20 mēnesī

31.12.2022.

līgums noslēgts 29.04.2019.

Nr. 1-16/11.

Līgums par psiholoģiskās izpētes veikšanu un atzinuma sniegšanu par SIA “Bērnu Oāze” bijušajiem audzēkņiem

 

 

 

Nodibinājums “Centrs Dardedze”

9976,00

07.09.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 15.03.2019. Nr.1-6/1296, līgums noslēgts 07.05.2019.

Nr. 1-16/13.

Līgums par bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides semināra dalībnieku ēdināšanu Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē

 

 

 

SIA “Lekon”

306,78

15.05.2019.

līgums noslēgts 07.05.2019.

Nr. 1-16/14.

Līgums par raidlaika nodrošināšanu videoklipa par bērnu drošību uz ūdens pārraidīšanai TV3, LNT, TV6, Kanāls2 programmā un TVPlay

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

12192,56

30.06.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Starpresoru vienošanās par informācijas apmaiņu valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu administrēšanas jomā

 

 

 

VSIA “Autotransporta direkcija”

 

Beztermiņa

 

Līgums par reģionālo salidojumu organizēšanu un vadīšanu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Iepirkuma procedūra VBTAI2019/1-18/1

05.04.2019.

30.04.2019.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

 119 835,00

31.08.2019.

 

Līgums par bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides semināra dalībnieku ēdināšanu Raunas ielā 4, Cēsīs

 

 

 

SIA “MežrūkumiK”

1114,71

05.06.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 28.05.2019., nr.1-6/2275, līgums Nr.1-16/18 noslēgts 03.06.2019.

Līgums par nometņu organizēšanu un vadīšanu audžuģimenēs ievietotiem, aizbildnībā esošiem un adoptētiem bērniem

Iepirkuma procedūra VBTAI2019/1-18/2

23.04.2019.

14.05.2019.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

43120,00

31.08.2019.

 

Līgums par izvērtējuma veikšanu par sadarbības bērnu tiesību aizsardzībā Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” ieviešanas praksi, sadarbības grupu darbības efektivitāti dažādās pašvaldībās, tostarp sadarbībā ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām

Iepirkums VBTAI2019/1-18/4

05.06.2019.

18.06.2019.

Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs”

14815,00

31.10.2019.

 

Līgums par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšanu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

3300,79

18.10.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 10.07.2019. Nr.1-6/2510, līgums noslēgts 29.07.2019.

Nr. 1-16/24.

Līgums par apliecību sociālo garantiju uzskaites/izgatavošanas datorsistēmas “Bāreņu apliecību informācijas sistēma 2.0” pielāgošanu informācijas nodošanai uz Autotransporta direkcijas pārziņā esošo braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmu

Iepirkums VBTAI2019/1-18/5

11.06.2019.

28.06.2019.

SIA “ADI kartes”

7985,00

30.08.2019.

 

Līgums par videosižetu par problēmsituācijām un jautājumu/atbilžu sižetu izgatavošanu

Iepirkums VBTAI2019/1-18/5

14.06.2019.

28.06.2019.

SIA “JUMP Studio”

16520,00

31.10.2019.

 

Līgums par ārpusģimenes aprūpē esošo pusaudžu (15-18 gadi) izglītošanu un informēšanu par viņu tiesībām un iespējām

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

8200,00

14.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 19.07.2019. Nr.1-6/3113, līgums noslēgts 30.07.2019.

Nr. 1-16/27.

Līgums par semināra bāriņtiesu darbiniekiem dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgā

 

 

 

SIA “Arktika G”

475,21

29.08.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 31.07.2019. Nr.1-6/3307, līgums noslēgts 21.08.2019.

Nr. 1-16/30.

Līgums par semināra bāriņtiesu darbiniekiem dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Daugavpilī

 

 

 

SIA “ILGO”

1652,89

29.08.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 31.07.2019. Nr.1-6/3307, līgums noslēgts 21.08.2019.

Nr. 1-16/31.

Līgums par semināra bāriņtiesu darbiniekiem dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā un Valmierā

 

 

 

SIA “Nīke – E”

4546,28

29.08.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 31.07.2019. Nr.1-6/3307, līgums noslēgts 21.08.2019.

Nr. 1-16/32.

Līgums par metodiskā materiāla “Rokasgrāmata bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” izstrādi

 

 

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

4980,00

16.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 30.07.2019. Nr.1-6/3292, līgums noslēgts 06.09.2019.

Nr. 1-16/33.

Līgums par lekcijas “Nepilngadīgiem draudzīgas pratināšanas tehnikas” nodrošināšanu

 

 

 

Dace Landmane

500,00

01.10.2019.

 

Līgums par instrumenta (spēles) un instrumenta izmantošanas metodikas izstrādi vienaudžu vardarbības mazināšanai pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta personālam

Iepirkuma procedūra VBTAI2019/1-18/8

31.07.2019.

30.08.2019.

SIA “OUT LOUD”

48888,00

01.04.2020.

 

Līgums par vienotas integrētas sistēmas izveidi tālruņa 116111 un tiešsasaistes komunikācijas rīka ieviešanu un darbības nodrošināšanu

Iepirkums VBTAI2019/1-18/7

30.07.2019.

30.08.2019.

SIA “Tet”

10181,16

31.12.2020.

 

Līgums par informatīvo izdales un prezentācijas materiālu izgatavošanu

 

 

 

SIA “ADD projekts”

2247,00

06.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 30.09.2019. Nr.1-6/4057, līgums noslēgts 14.10.2019.

Nr. 1-16/41.

Līguma par informatīvo izdales un prezentācijas materiālu izgatavošanu

 

 

 

SIA “PRO – BALTIC”

1553,20

06.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 30.09.2019. Nr.1-6/4057, līgums noslēgts 21.10.2019.

Nr. 1-16/42.

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu bāriņtiesu darbinieku zināšanu pilnveides seminārā Rīgas un Kurzemes reģiona bāriņtiesu darbiniekiem

 

 

 

SIA “Nīke-E”

1383,88

30.10.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.10.2019. Nr.1-6/4161, līgums noslēgts 24.10.2019.

Nr. 1-16/43.

Līgums par konferences – domnīcas “Internets un Tu- kurš kuru...?” organizēšanas vajadzībām nepieciešamo telpu un aprīkojuma nomu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu konferences dalībniekiem

 

 

 

SIA “TLG Hotell Latvija”

3140,50

08.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 09.11.2019. Nr.1-6/4163, līgums noslēgts 01.11.2019.

Nr. 1-16/44.

Līgums par konferences – domnīcas “Internets un Tu - kurš kuru...?” organizēšanas vajadzībām moderatora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

Joeran Steinhauer

500,00

08.11.2019.

 

Līgums par raidlaika nodrošināšanu videoklipa par bērnu drošību uguns/applaucēšanās risku mazināšanai pārraidei

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

14201,65

18.12.2019.

Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts

Līgums par stacionāro sakaru – balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšanu darba vajadzībām Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī

 

 

 

SIA “Tet”

1555,24

06.11.2020.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 15.10.2019. Nr.1-6/4258, līgums noslēgts 07.11.2019.

Nr. 1-16/47.

Līguma par informatīvo izdales un prezentācijas materiālu izgatavošanu

 

 

 

SIA “Digitālā pele”

260,00

19.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 30.09.2019. Nr.1-6/4057, līgums noslēgts 08.11.2019.

Nr. 1-16/48.

Līgums par konferences “Bērna ceļš uz ģimeni” organizēšanas vajadzībām nepieciešamo telpu un aprīkojuma nomu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu konferences dalībniekiem

 

 

 

SIA “Mira – G”

3198,35

21.11.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 09.10.2019. Nr.1-6/4161, līgums noslēgts 08.11.2019.

Nr. 1-16/48.

Līgums par konferences “Bērna ceļš uz ģimeni” video tiešraides nodrošināšanu

 

 

 

SIA “LETA”

825,00

21.11.2019.

 

Līgums par degvielas nodrošināšanu darba vajadzībām

VSIA “Šampētera nams” iepirkums ŠN2019/22-DI

27.09.2019.

15.10.2019.

AS “VIADA Baltija”

24595,00

14.11.2021.

 

Līgums par konferences “Bērna ceļš uz ģimeni” vajadzībām fokusgrupas organizēšanu un vadīšanu, fokusgrupas secinājumu prezentēšanu, prezentācijas par tēmu “Bērni ar uzvedības traucējumiem – labie nodomi un to realizācija dzīvē – “Oāzes” bērnu stāsti” vadīšanu un vienas  darba grupas vadīšanu

 

 

 

Nodibinājums “Centrs Dardedze”

900,00

21.11.2019.

 

Līgums par konferences “Bērna ceļš uz ģimeni” moderatora pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Laba skola”

400,00

21.11.2019.

 

Līgums par konferences “Bērna ceļš uz ģimeni” vajadzībām prezentācijas “Ārpusģimenes aprūpes Atbalsta centru loma bērnam ceļā uz pastāvīgu ģimeni” vadīšanu

 

 

 

Nodibinājums “Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs TILTS”

150,00

21.11.2019.

 

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālā foruma dalībniekiem Rīgā

 

 

 

SIA “Marniko”

198,35

28.11.2019.

 

Līgums par darba aizsardzības sistēmas pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

SIA “Sunstar Group”

880,00

27.11.2020.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 21.10.2019. Nr.1-6/4335, līgums noslēgts 28.11.2019.

Nr. 1-16/54/1.

Līgums par pētījuma par ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu emocionālo traumatismu atkārtotas ārpusģimenes aprūpes (aizbildnība, audžuģimene, iestāde) maiņas gadījumos veikšanu

 

 

 

Nodibinājums “Tiesnešu mācību centrs”

9917,36

28.02.2020.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 20.11.2019. Nr.1-6/4789, līgums noslēgts 05.12.2019.

Nr. 1-16/55.

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu  nodrošināšanu kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālā foruma dalībniekiem Daugavpilī

 

 

 

SIA “Latgales Optima”

198,35

06.12.2019.

 

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu  nodrošināšanu kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālā foruma dalībniekiem Rēzeknē

 

 

 

SIA “DRESS D”

198.35

03.12.2019.

 

Līgums par mācību semināra “Komunikācija terminālas saslimšanas un nāves kontekstos: atbalsta iespējas” krīzes intervences komandas dalībniekiem vadīšanu

 

 

 

Dana Kalniņa – Zaķe

300,00

12.12.2019.

 

Līgums par apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai nepieciešamo materiālu piegādi

 

 

 

SIA “ADI Kartes”

4171,42

20.12.2019.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 07.11.2019. Nr.1-6/4638, līgums noslēgts 12.12.2019.

Nr. 1-16/58.

Līgums par ēdināšanas pakalpojumu  nodrošināšanu kustības “Draudzīga skola” skolēnu reģionālā foruma dalībniekiem Ilūkstē

 

 

 

SIA “ILTA”

330,58

18.12.2019.

 

Līgums par banera “Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis” izgatavošanu un eksponēšanu TV3 kanālā Skaties.lv

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

750,00

31.12.2019.

 

Līgums par banera “Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis” eksponēšanu TV3 kanālā TV play

 

 

 

SIA “All Media Latvia”

550,00

31.12.2019.

 

Līgums par mācību semināra “Mantojuma tiesības, palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība” vadīšanu darbiniekiem

 

 

 

Kristīne Zīle

410,12

19.12.2019.

 

Līgums par arhīva pakalpojumu nodrošināšanu

 

 

 

Ingrīda Levko

995,00

31.03.2020.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020