Publiskie iepirkumi

Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2017. gadā noslēgtie līgumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2017. gadā noslēgtie līgumi

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Papildus informācija

Līgums par viesnīcas “Avalon Hotel” pakalpojumu izmantošanu konferences organizēšanas vajadzībām

 

 

 

SIA “HWS Management”

2469,42

03.03.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 12.01.2017.

Nr.1-6/211

Līgums par apmācību – supervīziju organizēšanu un vadīšanu, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

Ilona Krone

1 stundas cena 70,00

29.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 21.12.2016.

Nr.1-5/4077

Līgums par supervīziju vadīšanu BTAD un ĢBAD ierēdņiem un darbiniekiem, kuri nodrošina VBTAI krīzes intervences komandas darbību

 

 

 

Ilona Krone

1 stundas cena 70,00

29.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 21.12.2016.

Nr.1-5/4077

Līgums par mobilo tālruņu tīrītāju maketēšanu, izgatavošanu un piegādi ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa reklāmu, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

578,00

02.03.2017.

 

Līgums par pildspalvu ar apdruku maketēšanu, izgatavošanu un piegādi, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

495,00

02.03.2017.

 

Līgums par gumijas aproču maketēšanu, izgatavošanu un piegādi, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

550,00

02.03.2017.

 

Līgums par ūdens sadalīšanas iekārtu nomu un dabīga ūdens piegādi

 

 

 

SIA “Venden”

1,94 mēnesī par vienu  sadalīšanas iekārtas nomu, 2,36 par vienu dzeramā ūdens pudeli

12.03.2018.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 12.01.2017.

Nr.1-6/212

Līgums par Zandas Rubenes uzstāšanās nodrošināšanu konferencē “Viens bērns divās pasaulēs”, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

Biedrība “Neatkarīgā izglītības biedrība”

80,00

03.03.2017.

 

Līgums par apmācību “Trauksme. Darbs ar trauksmainiem klientiem” organizēšanu un vadīšanu, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

Ilona Krone

560,00

21.03.2017.

 

Līgums par nomāto telpu remontdarbiem

 

 

 

VSIA “Šampētera nams”

19526,47

28.04.2017.

 

Līgums par valsts un pašvaldību speciālistu apmācību organizēšanu un vadīšanu, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu

Iepirkums

VBTAI2017/1-18/4

21.02.2017.

07.03.2017.

Biedrība “Latvijas pašvaldību mācību centrs”

33354,00

25.09.2017.

 

Līgums par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšanu bāriņtiesām

Iepirkuma procedūra

VBTAI2017/1-18/1

02.02.2017.

06.03.2017.

SIA “Dauseb”

89853,14

20.12.2017.

 

Līgums par audžuģimeņu apmācību organizēšanu un vadīšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”, programmā Audžuģimeņu apmācība (Piecu soļu interaktīvā audžuģimeņu mācību programma)

Iepirkums

VBTAI2017/1-18/5

1.daļa

24.02.2017.

09.03.2017.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

12250,00

20.12.2017.

 

Līgums par audžuģimeņu apmācību organizēšanu un vadīšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”, programmā Audžuģimeņu zināšanu pilnveides programmas īstenošanu (Audžuģimenes papildu apmācību programma)

Iepirkums

VBTAI2017/1-18/5

2.daļa

24.02.2017.

09.03.2017.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

6757,00

20.12.2017.

 

Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

Iepirkuma procedūra

VBTAI2017/1-18/2

07.02.2017.

10.03.2017.

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

37738,45

20.12.2017.

 

Uzstāšanās par tēmu “Skolotāja loma skolēnu sadarbības veicināšanā” nodrošināšana konferencē “Būvējam drošu skolu”

 

 

 

Nodibinājums “Iespējamā misija”

90,00

10.05.2017.

 

Konferences “Būvējam drošu skolu” organizācijas vajadzībām nepieciešamo telpu un konferences dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

 

 

 

SIA “Biznesa augstskola Turība”

2330,37

10.05.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 11.04.2017.

Nr.1-6/1834

Uzstāšanās par tēmu “Kā rīkoties, lai bērnam skolā būtu labi. Kādai vajadzētu būt mūsdienu skolai” nodrošināšana konferencē “Būvējam drošu skolu”

 

 

 

Ļubova Vasečko

90,00

10.05.2017.

 

Uzstāšanās par tēmu “Neformālās izglītības metodes skolas ikdienā – vajadzību noteikšana, mērķu izstrāde, resursu apzināšana, metožu izvēle” nodrošināšana konferencē “Būvējam drošu skolu”

 

 

 

Lauma Žubule

90,00

10.05.2017.

 

Video sižetu apstrāde un montāža konferencei “Būvējam drošu skolu”

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

247,94

09.05.2017.

 

Radošo darbnīcu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodēm, vardarbības riskiem, sadarbību ar bērnu vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā organizēšana un vadīšana

 

 

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

5618,00

24.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 21.04.2017.

Nr.1-6/1995

Audžuģimeņu, viesģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupu organizēšana un vadīšana

Iepirkuma procedūra VBTAI2017/1-18/3 (virs ES)

27.02.2017.

24.04.2017.

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

311016,00

20.12.2017.

 

Raidlaika nodrošināšana video klipa “Par seksuālās un emocionālās vardarbības mazināšanu virtuālajā vidē bērnu un jauniešu auditorijai” pārraidei kanālos TV 3, 3+, TV6, TVplay.lv, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

SIA “TV3 Latvia”

8593,80

31.05.2017.

 

Apmācību bāriņtiesu speciālistiem “Komunikācijas tehnika” organizēšana un vadīšana

 

 

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

6354,00

12.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 21.04.2017.

Nr.1-6/1995

Video klipa “Par bērnu drošību uz ūdens” izgatavošana

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

3977,85

01.06.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 16.03.2017.

Nr.1-6/1362

Video klipa, kas vērsts pret vardarbību virtuālajā vidē, vienlaikus informējot par palīdzības saņemšanas iespējām “Iesaisties!” izgatavošana, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

3977,85

12.06.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 16.03.2017.

Nr.1-6/1362

Raidlaika nodrošināšana video klipa “Par bērnu drošību uz ūdens” pārraidei kanālos TV 3,  3+, TV6, RTR, CTC, TVplay.lv, LNT

 

 

 

AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”,

SIA “TV3 Latvia

7937,66

30.06.2017.

 

Raidlaika nodrošināšana video klipa, kas vērsts pret vardarbību virtuālajā vidē, vienlaikus informējot par palīdzības saņemšanas iespējām “Iesaisties!” pārraidei kanālos TV 3,  3+, TV6, RTR, CTC, TVplay.lv, LNT, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”,

SIA “TV3 Latvia

7591,61

30.06.2017.

 

Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību un interešu nodrošināšanas izvērtēšana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

 

 

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”

4566,62

24.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 29.05.2017.

Nr.1-6/2635

Apmācību skolu administrācijai un atbalsta personālam par konfliktsituāciju risināšanu un sadarbības veidošanu organizēšana un vadīšana

 

 

 

Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

5930,00

24.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 08.06.2017.

Nr.1-6/2772

 

Izglītojošu apmācību bērnu, kuriem ir devianta uzvedība, likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem organizēšana un vadīšana

 

 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

4113,00

25.10.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 29.05.2017.

Nr.1-6/2634

Radošo darbnīcu “Bērna tiesību nodrošināšana deinstucionalizācijas kontekstā” organizēšana un vadīšana bāriņtiesu darbiniekiem un sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem

 

 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

6491,64

24.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 15.06.2017.

Nr.1-6/2868

Līgums par arhivēšanas pakalpojumu

 

 

 

Ingrīda Levko

900,00

30.09.2017.

 

Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana

Iepirkums VBTAI2017/1-18/6

13.07.2017.

25.07.2017.

SIA “Lattelecom”

19835,00

23.08.2018.

 

Video klipa, kas domāts pieaugušo auditorijai un rosinātu aizdomāties par virtuālajā vidē sastopamo apdraudējumu bērniem, tā iespējamām sekām un pieaugušo atbildību “Esi blakus!” par bērnu drošību internetā “Neizslēdz bērnu!” izgatavošana, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

3977,85

10.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 15.08.2017.

Nr.1-6/3622

Korporatīvā klienta līgums par korporatīvā klienta piešķirtajām iespējām

 

 

 

SIA “Latvijas mobilais tālrunis”

 

11.09.2018.

 

Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem

 

 

 

SIA “Lattelecom”

Līdz 3999,99

19.09.2017.

 

Viesnīcas “Tallink Hotel Riga” pakalpojumu (telpu un ēdināšanas) nodrošināšana konferences – domnīcas “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini” organizēšanas vajadzībām

 

 

 

SIA “TLG Hotell Latvia”

3115,70

19.10.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 05.09.2017.

Nr.1-6/3865

Apmācību “Trauksmes traucējumi un pamata atbalsta tehnikas” organizēšana un vadīšana, saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

Ilona Krone

560,00

03.10.2017.

 

Informatīvo un prezentācijas materiālu maketēšana, izgatavošana un piegāde

 

 

 

SIA “ADD Projekts”

2757,00

30.10.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 26.09.2017.

Nr.1-6/4144

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanas izgatavošanai nepieciešamo materiālu piegāde

 

 

 

SIA “ADI Kartes”

3745,67

17.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 22.09.2017.

Nr.1-6/4087

Pakalpojumu nodrošināšana (lektora uzstāšanās un kafijas pauze semināra dalībniekiem) bāriņtiesu seminārā, kas tiek rīkots ar mērķi  - pilnveidot zināšanas bērnu emocionālās audzināšanas un DI kontekstā

 

 

 

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

1156,00

10.11.2017.

 

Pakalpojumu nodrošināšana (lektora uzstāšanās un kafijas pauze seminārā par tēmu “Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas aktualitātes, akcentējot emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumus pret bērnu”

 

 

 

Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”

644,00

23.11.2017.

 

Reklāmas materiālu izvietošana RP SIA “Rīgas satiksme”

 

 

 

SIA “TeleBaltics”

24090,91

15.01.2017.

 

Apmācību “Krīzes gadījumu vadīšana”

 

 

 

Biedrība “Skalbes”

700,00

30.11.2017.

 

Raidlaika nodrošināšana video klipa, kas domāts pieaugušo auditorijai un rosinātu aizdomāties par virtuālajā vidē sastopamo apdraudējumu bērniem, tā iespējamām sekām un pieaugušo atbildību “Esi blakus!” par bērnu drošību internetā “Neizslēdz bērnu!” pārraidei kanālos TV 3,  3+, TV6, LNT, Kanāls 2 saistībā ar EK projektu “SIC Latvia “NetSafe”II”

 

 

 

AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”,

SIA “All Media Latvia”

4587,88

30.11.2017.

 

Pakalpojumu nodrošināšana darba aizsardzības jomā

 

 

 

SIA “NIC Ozols”

2850,00

16.11.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 18.09.2017.

Nr.1-6/3993

Sociālas reklāmas eksponēšana uz RP SIA “Rīgas satiksme”Rīgas zemās grīdas tramvaja ārējām virsmām, Liepājas tramvaja ārējām virsmām un Daugavpils tramvaja ārējām virsmām

 

 

 

SIA “Pilsētas līnijas”

41050,00

13.11.2018.

 

Preses un portālu klippinga, sociālo tīklu monitoringa un nozare .lv “Izglītība un zinātne” pakalpojumu nodrošināšana

 

 

 

SIA “LETA”

2220,00

31.12.2018.

 

Video klipa par par bērnu apdedzināšanās un applaucēšanās riskiem izgatavošana

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

3977,85

08.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 10.11.2017.

Nr.1-6/4837

Video klipa par bērnu pieskatīšanu un drošību – paredzētu sabiedrības uzrunāšanai un iesaistei bērnu drošības nodrošināšanā

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

7385,00

08.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 10.11.2017.

Nr.1-6/4840

Video klipa par bērnu pieskatīšanu un drošību – paredzētu vecāku auditorijai izgatavošana

 

 

 

SIA “JUMP Studio”

7490,00

08.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 10.11.2017.

Nr.1-6/4840

Projekta iesnieguma un projekta partnera apliecinājuma sagatavošana Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursam, saskaņā ar Latvijas Universitātes nosacījumiem Efektīvo sadarbības projektu kārtībai

 

 

 

Ilona Gehtmane

200,00

28.11.2017.

 

Video klipa, kura mērķis ir aktivizēt sabiedrības iesaisti, aicinot kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju

 

 

 

Biedrība “Pilsoniskās iniciatīvas centrs”

3305,78

08.12.2017.

 

Telpu noma skolēnu reģionālā foruma organizēšanas vajadzībām Daugavpilī

 

 

 

Daugavpils 3.vidusskola

1,82

08.12.2017.

 

Skolēnu reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Rīgā

 

 

 

SIA “Nīke-E”

148,76

15.12.2017.

 

Skolēnu reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Liepājā

 

 

 

SIA “Upe AK”

98,02

06.12.2017.

 

Skolēnu reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Valmierā

 

 

 

SIA “Kantīne”

235,54

08.12.2017.

 

Skolēnu reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Daugavpilī

 

 

 

SIA “GESAMAS”

161,98

08.12.2017.

 

Semināra organizēšana un vadīšana

 

 

 

Biedrība “A-vision”

350,00

05.12.2017.

 

Automatizētās lietvedības sistēmas grozījumu izstrāde

 

 

 

SIA “Datorika”

1080,00

31.01.2018.

Iegāde www.eis.gov.lv

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanas izgatavošanai nepieciešamo materiālu piegāde

 

 

 

SIA “ADI kartes”

1172,69

20.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 22.09.2017.

Nr.1-6/4087

Dokumentu arhivēšanas pakalpojuma nodrošināšana

 

 

 

Ingrīda Levko

900,00

20.03.2018.

 

Sadarbības līgums par efektīvas sadarbības projekta īstenošanu

 

 

 

Valsts dibināta atvasināta publiska persona “Latvijas Universitāte”

5000,00

31.12.2018.

 

Skolēnu reģionālā foruma dalībnieku ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknē

 

 

 

SIA “LEKON”

190,08

12.12.2017.

 

Izdales materiālu bezmaksas psiholoģiskās palīdzības saņemšanas iespējas, zvanot uz uzticības tālruni un plakātu maketēšana, izgatavošana un piegāde

 

 

 

SIA “ADD Projekts

1194,00

15.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 26.09.2017.

Nr.1-6/4144

Bukletu – brošūru “Palīdzība bērniem krīzes situācijās” maketēšana, izgatavošana un piegāde

 

 

 

SIA “ADD Projekts

479,50

18.12.2017.

Tirgus aptauja, aicinājumi nosūtīti 26.09.2017.

Nr.1-6/4144

Divu augsti kvalificētu psihologu dalība bērnu tiesību ievērošanas pārbaudē ģimenes atbalsta centrā “Saulstari” un izglītības iestādēs, kuras apmeklē bērnu nama audzēkņi

 

 

 

SIA “Dauseb”

1239,67

20.12.2017.

 

Piekļuves sistēmas montāžas darbu veikšana Ventspils ielā 53, Rīgā

 

 

 

SIA “Rīgas apsardzes Sabiedrība”

309,18

27.12.2017.

 

Raidlaika nodrošināšana video klipa par par bērnu apdedzināšanās un applaucēšanās riskiem pārraidi kanālos TV3 un LNT

 

 

 

SIA „All Media Latvia”, Akciju Sabiedrība “Latvijas Neatkarīgā Televīzija”

13691,31

31.12.2017.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.09.2020