Aktualitātes

21.12.2016Drukāt
Par bērniem ir vērts iestāties

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieces raksts žurnālā "Jurista Vārds".

 

Pirmpublikācija: Kronberga I. Bērna tiesības kā tiesību nozare šobrīd Latvijā faktiski nepastāv. Jurista Vārds, 13.12.2016., Nr. 50 (953), 4.lpp.

Ilona Kronberga,

Mag.iur., Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante

 

Vērtības

Es no visas sirds ticu, ka ikvienas valsts nākotnes potenciāls un ilgtspēja ir mūsu bērnos. Laimīgi bērni, kas aug stiprās un gudrās ģimenēs, noziegumus neizdara un nekļūst par valsts pabalstu patērētājiem, kā arī nerada paši bērnus, kam sagatavots šāds liktenis. Laimīgi bērni izaug par cilvēkiem, kas ciena sevi, apkārtējos un ir spējīgi dot pienesumu sev un savai valstij, nevis tikai no tās ņemt. Tāpēc par bērniem ir vērts iestāties, jo viņi ir daļa no mums – pieaugušajiem.

 

Mērķis

Panākt, ka bērns tiek uzskatīts par cilvēku, kam piemīt noteikts tiesību kopums dēļ šī cilvēka vecuma, attīstības un brieduma, nevis par pasīvu aprūpes un labdarības objektu, kam pievēršas tikai tad, kad atliek laiks.

Bērnu tiesības ir bērna cilvēktiesības izaugt fiziski un garīgi veselam, būt izglītotam un motivētam, būt uzklausītam, saprastam, cienītam un mīlētam.

 

Prioritātes un problemātika

1.       Efektīvas un preventīvas bērna tiesību aizsardzības sistēmas izveide Latvijā – starpinstitūciju un starpdisciplinārā sadarbība. Šobrīd bērnu tiesību aizsardzībā ir iesaistīts plašs institūciju un speciālistu loks. Taču savstarpējās darbības koordinācija ir vāja un neveicina mērķa sasniegšanu. Minētā dēļ ir nepieciešama spēcīga, profesionāla un mērķtiecīga bērnu tiesību aizsardzības centra nostiprināšana valsts pārvaldē, kas prastu motivēt un iedrošināt kopīgam darbam un mērķus sasniegšanai.

2.       Bērna tiesību aizsardzībā iesaistīto institūciju speciālistu prasmju, zināšanu un spēju pilnveide – teorijas, prakses un analītikas attīstība nozarē. Bērna tiesības kā tiesību nozare patlaban Latvijā faktiski nepastāv. Tāpēc nepieciešams ne vien apmācīt speciālistus, bet veidot bērnu tiesību, kā tiesību nozares, doktrīnu.

3.       Bērna attīstībai labvēlīgas vides attīstība Latvijā – tādu atbalsta sistēmu un pakalpojumu izveide, kas pasargās bērnus no pieaugušo bezatbildīgas rīcības sekām. Ik reizi, nonākot saskarsmē ar formālām procedūrām (policijā, tiesā vai bērnu namā), vecāku vai citu pieaugušo bezatbildīgu rīcību, bērns nedrīkst būt pakļauts kaitīgai ietekmei. Tāpat kā ieslodzījums bērnam ir kaitīga reaktīva rīcība, tā bāreņu nams nav bērnam piemērota dzīves vieta.

 

Uzdevumi

1.       Tādas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izveide Latvijā, kas primāri balstīta bērnu tiesību aizsardzības iestāžu un organizāciju (bāriņtiesas, skolas, bērnu aprūpes iestādes un citu) sadarbībā un paškontrolē.

2.       Speciālistu, kuri strādā ar bērniem jebkurā nozarē, izglītība, kas īpaši aktuāla lielās speciālistu mainības dēļ dažādās institūcijās.

3.       Zināšanu pilnveide speciālistiem, kas iesaistīti bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību aizsardzībā. Profesionālo prasmju, zināšanu un veiktspējas stiprināšana.

4.       Bērniem drošas un attīstībai labvēlīgas ģimeniskās vides nodrošināšana. Bērnam jāaug ģimenē, bet, ja tas objektīvu iemeslu dēļ kādu laiku nav iespējams, tad ģimeniskā vidē, kur nav vietas nekāda veida vardarbībai, tai skaitā miesas sodiem.

5.       Veicināt vecāku prasmes bērnu audzināšanā, riska situāciju atpazīšanā, bērna un ģimenes aizsardzībā. Veicināt ģimeņu, tai skaitā bērna vecāku lomu sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Stiprināt tēva lomu bērnu audzināšanā un nozīmi ģimenē.

 

Plāni attiecībā uz iestādi

Nacionālās bērnu tiesību aizsardzības institūcijas lielākajā daļā Eiropas valstu ir spēcīgas un autoritāras (vislabākajā nozīmē) valsts iestādes, jo tās kalpo ne vien kā nozares kapacitātes centri citām iestādēm un organizācijām, bet arī aktīvi piedalās bērnu tiesību aizsardzības politikas izstrādē un attīstībā, sabiedrības informēšanā un veic pastāvošās prakses izpēti un analīzi, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas ilgtspēju.

Ņemot vērā minēto, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ir jākļūst ne vien spēcīgākai valsts pārvaldes iestādei, bet jābūt redzamākai, gan Latvijas, gan starptautiskajā sabiedrībā. Bērnu tiesību jautājumi tiks skaidroti sabiedrībai, reizē ar reāliem ieguvumiem valsts attīstībai. Būtiska loma tiks atvēlēta bērna tiesību pārkāpumu prevencijai.

Tiks attīstīta dažādu valsts, pašvaldību un nevalstisko institūciju sadarbība, tās koordinācija, lai sasniegtu definētos mērķus. Valsts bērnu tiesību inspekcija ieguldīs nopietnu darbu, lai analizētu nozares tiesisko regulējumu un izstrādātu pierādījumos balstītus priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības nozares ilgtspējai un kvalitātei.

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.01.2020